เมนูเว็บไซต์   
      หน้าแรก
      รายชื่อคณะกรรมการ
      กองบรรณาธิการ
      รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
      คำแนะนำ
      ติดต่อเรา

     Current issue
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
     Pass issue
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
         ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
         ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551
         ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 

 
ยินดีต้อนรับสู่ วารสารเกื้อการุณย์

Download
    - คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความหรืองานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
    - แบบฟอร์มส่งต้นฉบับบทความ/วิจัย
    - ใบสมัครสมาชิกวารสารเกื้อการุณย์


บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารเกื้อการุณย์ ถือว่าเป็น
ความคิดเห็นของผู้เขียน โดยเฉพาะ วารสารเกื้อการุณย์ หรือ
คณะบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัย
ทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
       2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการบริการ
ทางการพยาบาล
       3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
ประสบการณ์และเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพพยาบาล
       4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพพยาบาล

กำหนดออก
          ปีละ 2 ฉบับ
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

อัตราค่าสมาชิก (รวมค่าส่ง เฉพาะภายในประเทศ)
          1 ปี (2 ฉบับ) จำนวนเงิน 300 บาท  
          2 ปี (4 ฉบับ) จำนวนเงิน 600 บาท  
          3 ปี (6 ฉบับ) จำนวนเงิน 900 บาท  

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา
ตลาดศรีย่าน ชื่อบัญชี " วารสารเกื้อการุณย์ "
เลขที่บัญชี 073 - 219965 - 4 และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  131/5  ถนนขาว   แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300