นายณฐภัทร ดีใจงาม


ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Tel : 02-2416500 ต่อ 8410
Email : nathaphat@nmu.ac.th

น.ส.กชมล เจริญพิทักษ์


ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
Tel : 02-2416500 ต่อ 8411
Email : -

นายสิทธิพันธ์ โชติสุข


ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
Tel : 02-2416500 ต่อ 8411
Email : -

น.ส.กิ่งกาญจน์ สนคงนอก


ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
Tel : 02-2416500 ต่อ 8411
Email : -

น.ส.คนึงนุช เดชสกุล


ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
Tel : 02-2416500 ต่อ 8411
Email : -

น.ส.ภาวิณี มีศิริ


ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel : 02-2416500 ต่อ 8407
Email : -

น.ส.รุจิรา จงปลูกกลาง


ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel : 02-2416500 ต่อ 8407
Email : -

น.ส.ธมนวรรณ สุกใส


ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel : 02-2416500 ต่อ 8407
Email : -

นางรจนา รุ่งสว่าง


ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-2416500 ต่อ 8414
Email : -

นาย พีรวิทย์ คงธนาคมธัญกิจ


ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
Tel : 02-2416500 ต่อ 8414
Email : -

น.ส.ศิรประภา แสงอรุณ


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel : 02-2416500 ต่อ 8402
Email : -

น.ส.มณฑิรรัตน์ ตันบุตร


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel : 02-2416500 ต่อ 8413
Email : -

น.ส.วณิชชา อินนาจิตร


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel : 02-2416500 ต่อ 8413
Email : -

น.ส. นารถฤดี ศรัทธาธรรม


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel : 02-2416500 ต่อ 8413
Email : -

น.ส.อัญชุลี มั่งเจียม


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel : 02-2416500 ต่อ 8402
Email : -

น.ส.ปิยนุช เนียมอินทร์


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel : 02-2416500 ต่อ 8402
Email : -

น.ส.อัญชณา บ่มทองหลาง


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel : 02-2416500 ต่อ 8504
Email : -

นาย ไพรัตน์ พัดเย็น


ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
Tel : 02-2416500 ต่อ 8412
Email : -

นาย เชิดพงษ์ แพ่งหร่าย


ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
Tel : 02-2416500 ต่อ 8412
Email : -

น.ส. อิงเดือน แสงเงิน


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
Tel : 02-2416500 ต่อ 8212
Email : -

น.ส. สุรจิต มูซาพงษ์


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
Tel : 02-2416500 ต่อ 8213
Email : -

น.ส. วิภาวรรณ เอี่ยมบุญ


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
Tel : 02-2416500 ต่อ 8212
Email : -

นาย โยธิน อินคง


ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
Tel : 02-2416500
Email : -

นาง ชุติมา ม่วงงาม


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel : 02-2416500
Email : -

น.ส.จำเรียง คำโมรี


ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
Tel : 02-2416500
Email : -

นาง กิ่งแก้ว ทิณเกิด


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

น.ส. จีระภา โชติบุตร


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

น.ส. จำเนียร สาลี


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel : 02 241 6500-9
Email : -

นาย ผัด อุตตุ้ย


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

น.ส. สมนึก จันทร์อ้น


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

นาง นิภาพร นิลเนตรบุตร


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

นาย ณัฐนันท์ ภู่โคกหวาย


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

นาย วิทูรย์ เพริดพราว


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

น.ส สมจิตร นวลผ่อง


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

นาย สมชาติ เต็งรำพึง


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

นาย สมพล นิ่มอ่อน


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

น.ส. สายัณต์ ติแก้ว


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

นาง สุรภี หงษ์ทองคำ


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

นาง สุรีย์ ใจเอี่ยม


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :
Email : -

นาย ประจวบ บริบูรณ์


ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Tel :
Email : -

นาย พงษ์ปกรณ์ ลิ้มธีมากร


ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Tel :
Email : -

นาย ยงยุทธ พุ่มสำเนียง


ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Tel :
Email : -

นาย รังสิมันญ์ ครุธฑะกะ


ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Tel :
Email : -

นาย วิทยา ประมุขปฐมศักดิ์


ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Tel :
Email : -

นาย สมภพ แย้มเทศ


ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Tel :
Email : -

นาย สุพจน์ โพธิ์สำนัก


ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Tel :
Email : -

นาย อนุชิต จิตต์อุดม


ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
Tel :
Email : -

นาย ทวีฤทธิ์ สิ่งที่สุข


ตำแหน่ง: คนประจำรถ
Tel :
Email : -

นาย ทศพร แก้ววงษา


ตำแหน่ง: คนประจำรถ
Tel : 02-2416500 ต่อ 8411
Email : -

นาย บัณฑิต บุญศรีสอาด


ตำแหน่ง: คนประจำรถ
Tel :
Email : -