นาง สุวรรณา เหรียญสุวงษ์


ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการพยาบาล (หน) ชำนาญการพิเศษ)
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8304
Email : suwanna@nmu.ac.th

น.ส. ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์


ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ชำนาญการ
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8306
Email : pratoomtip@nmu.ac.th

น.ส. กนกวรรณ แสนสุข


ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8308
Email : kanokwan_sa@nmu.ac.th

น.ส.ลดาวัลย์ บุญบรรจงเจริญ


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานห้องสมุด
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8306
Email : ladawan.b@nmu.ac.th

นาย นิมิตร สันประเสริฐ


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8303
Email : nimit@nmu.ac.th

นาย พัลลภ หาญณรงชัยกิจ


ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8303
Email : punlop@nmu.ac.th

นาย สุรัฐ อ่อนละมูล


ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8303
Email : surat.onl@nmu.ac.th

นาย วทัญญู ลายสาน


ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8303
Email : watanyu.lai@nmu.ac.th

นาย สนั่น สลีอ่อน


ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8303
Email : sanan@nmu.ac.th

นาย ณัฐภัทร สมัครการนา


ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8310
Email : nataphat@nmu.ac.th

น.ส. พุทธกร ศรีรักษ์สัตย์


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8310
Email : buddhakorn@nmu.ac.th

นาย ศักดิ์ชัย จิตต์อุดม


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8310
Email : -

น.ส. เนตรทิพย์ พลไชย


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8309
Email : nettip@nmu.ac.th

น.ส. เกศิญาภรณ์ วงษ์วิวัฒน์


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8310
Email : kesriyapron@nmu.ac.th

นาง ปิยะภา ทองสุข


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8302
Email : piyapa@nmu.ac.th

น.ส.นวพร โกมลมุสิก


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8302
Email : nawaporn@nmu.ac.th

นาย นนทวัฒน์ ปานทอง


ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8302
Email : nontawat@nmu.ac.th

นาย ดาวิชย์ ชานวิทิตกุล


ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8305
Email : davich@nmu.ac.th

นาย กฤษกร คำมาเครือ


ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8305
Email : kritsakorn@nmu.ac.th

นาย กฤษฎา บูรณะ


ตำแหน่ง: คนประจำรถ
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8305
Email : kridsada@nmu.ac.th

นาง ธนัญญา โคตระศรี


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9 ต่อ 8309
Email : -