นาง อัญชลี สนองคุณ


ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย
ตำแหน่งทางวิชาการ: นักวิชาการพยาบาล (หน) ชำนาญการพิเศษ
Tel :02 2416500 ต่อ 2502
Email :

น.ส. ภัทราภรณ์ จันทรคติ


ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Tel :02 2416500 ต่อ 2502
Email :

นาย ครองชัย ภูริเมธางกูร


ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
Tel :02 2416500 ต่อ 2502
Email :

น.ส. เรณู แก้วสถิตย์


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9 ต่อ 2502
Email :

น.ส. ดุษฎี โคตรชุม


ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
Tel :02 2416500-9
Email :

นาง พัทยา บุญอมร


ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
Tel :02 2416500-9
Email :

นาง อุบล นามพันธ์


ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
Tel :02 2416500-9
Email :

น.ส มณัญญา แป้นกล่ำ


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9
Email :

นาง วรานุช แข้โส


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9
Email :

น.ส. ใหม่ เพียดสิงห์


ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
Tel :02 2416500-9
Email :

นาย สายัณต์ ปานกล่ำ


ตำแหน่ง: หัวหน้าพนักงานประกอบอาหาร
Tel :02 2416500-9
Email :

นาย ก้องภพ ศิวะแสน


ตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร
Tel :02 2416500-9
Email :

น.ส. ฐิติมา เลิศมงคล


ตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร
Tel :02 2416500-9
Email :

น.ส. ปฐมาวดี บูรณะสมบูรณ์ผล


ตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร
Tel :02 2416500-9
Email :

นาง พรรณวิมล พุ่มเกตุ


ตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร
Tel :02 2416500-9
Email :

นาง อุทุมพร แจ้งสันเทียะ


ตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร
Tel :02 2416500-9
Email :

นาง ยุภา หลวงสิทธิ์


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างทั่วไป(ช่างเย็บผ้า)
Tel :02 2416500-9
Email :

นาง ละมุล เพิ่มสันเทียะ


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างทั่วไป(ช่างเย็บผ้า)
Tel :02 2416500-9
Email :