ผศ.ดร. สุธีกาญจน์ ไชยลาภ


ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel :02-241-6500 ต่อ 8201
Email :

ผศ. ชะไมพร ธรรมวาสี


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel :02-241-6500 ต่อ 8202
Email :

ผศ.ดร. แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel :02-241-6500 ต่อ 8202
Email :

ผศ.สมบัติ ริยาพันธ์


ตำแหน่ง: รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel :02-241-6500 ต่อ 8202
Email :

อ.ดร.จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์


ตำแหน่ง: รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :02-241-6500 ต่อ 8202
Email : chantrarat@nmu.ac.th

อ.สิริรัก สินอุดมผล


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :02-241-6500 ต่อ 8202
Email :

อ.พรพรหม รุจิไพโรจน์


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :02-241-6500 ต่อ 8202
Email :

อ.ปวิมล มหายศนันท์


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :02-241-6500 ต่อ 8202
Email :

น.ส.ณัฐธิดา พงษ์รักไทย


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel :02-241-6500 ต่อ 8202
Email : nattida@nmu.ac.th