ผศ.ขจี พงศธรวิบูลย์


ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ภัทร์ธนิตา ศรีแสง


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211, 8210
Email :

ผศ.จินตนา ฤทธารมย์


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

ผศ.เบญญาภา มุกสิริทิพานัน


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

ผศ.พวงผกา กรีทอง


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

ผศ.ดร. รัตนา จารุวรรโณ


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.กาญจนา กิริยางาม


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

ดร.จุฑารัตน์์ อัครวงศ์วิศิษฎ์


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ดลนภา สร่างไธสง


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.นพัตธร พฤกษาอนันตกาล


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.นิรมนต์ เหลาสุภาพ


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ปฏิวัติ คดีโลก


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ปองพล คงสมาน


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

ดร.ยุพา วงศ์รสไตร


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.วราภรณ์ ดีน้ำจืด


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.สุดคะนึง ดารานิษร


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.เสาวลักษณ์ ทำมาก


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ศุภวรรณ ใจบุญ


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ดวงรัตน์ มนไธสง


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.จันทร์สุดาพรรณ บุญธรรม


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ญาดารัตน์ บาลจ่าย


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

อ.ภัทรสิริ พจมานพงศ์


ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Tel :0-2241-6500 ต่อ 8211
Email :

น.ส. รุจิรัตน์ เนื้อนุ่ม


ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
Tel : 02-2416500 ต่อ 8210
Email : -