หลักสูตร
> โครงสร้างหลักสูตร
> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปีการศึกษา 2546
> หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง 2 ปี)
การรับรองหลักสูตร
> สภาการพยาบาลให้การรับรอง
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง) เป็นระยะเวลา
5 ปีการศึกษา(2548-2552)
> สภามหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
หลักสูตรพยาบาลศาสบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
การเรียนการสอน
> แผนการจัดการเรียนการสอน
>การจัดการเรียนการสอนโดย
    เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แผนการจัดการศึกษา
> แผนการจัดกาศึกษา
ภาคทฤษฏี ปีการศึกษา 2549
> แผนการจัดการศึกษา
ภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2549
ตารางสอน ปีการศึกษา 2549
> ชั้นปีที่ 1 เทอม 1/2549
> ชั้นปีที่ 2 เทอม 1/ 2549
> ชั้นปีที่ 3 เทอม 1/2549
> ชั้นปีที่ 4 เทอม 1/2549
> ชั้นปีที่ 1 เทอม 2/2549
> ชั้นปีที่ 2 เทอม 2/ 2549
> ชั้นปีที่ 3 เทอม 2/2549
> ชั้นปีที่ 4 เทอม 2/2549
การพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาการจัดเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติดังนี้
วิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในภาคทฤษฎี
วิธีการสอน รายวิชาที่สอน
1. กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2
    กรณีตัวอย่าง การพยาบาลทางสูติศาสตร์ 1, 2, 3, 4
  การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
  การพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต
  พุทธธรรมเพื่อการพยาบาล
  การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  จริยศาสตร์และกฎหมายในวิชาชีพพยาบาล
2. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก การพยาบาลเด็ก 1, 2
3. การอภิปรายกลุ่ม ( Discussion ) สังคมและวัฒนธรรม
  การปกครองและการเมืองไทย
  แนวโน้มวิชาชีพพยาบาล
  แนวคิดหลักในการปฏิบัติการพยาบาล
  เวชบริบาลขั้นต้น
  วิจัยการพยาบาลขั้นแนะนำ
  ภาษาอังกฤษ 4
  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2
  การพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต
4. บทบาทสมมุติ ( Role play )  พลวัตในกลุ่ม
ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์สมมุติ ภาษาอังกฤษ 1, 2, 3
  การส่งเสริมสุขภาพ
  จริยศาสตร์และกฎหมายในวิชาชีพพยาบาล
5. วิเคราะห์อุบัติการณ์,  การบริหารการพยาบาล
วิเคราะห์ประเด็นสภาพสังคมที่เกี่ยวข้อง การพยาบาลผู้สูงอายุ
6. สาธิต-ปฏิบัติ ดนตรีสากล-ดนตรีไทย
  สุนทรียศาสตร์
  การให้การปรึกษา
7. ทัศนศึกษา มรรยาทสังคม
  ลีลาสเพื่อสุขภาพ
  จริยศาสตร์และกฎหมายในวิชาชีพพยาบาล
  การบริหารการพยาบาล
  พุทธธรรมเพื่อการพยาบาล
  การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วิธีการสอนที่จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริงในภาคทดลองและภาคปฏิบัติ
วิธีการสอน รายวิชาที่สอน
1. สอนสาธิตและฝึกปฏิบัติย้อนกลัย การพยาบาลพื้นฐาน 1
  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1, 2
  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
  ปฏิบัติการพยาบาลทางสูติศาสตร์ 2, 3
  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
2. ประเมินสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
    สภาวะอนามัย วินิจฉัย แก้ปัญหาชุมชน  
    เยี่ยมบ้าน  
3. ฝึกปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ปฏิบัติการเวชบริบาลขั้นต้น
    วินิจฉัย ให้การรักษาเบื้องต้น  
4. อภิปรายประเด็นปัญหา ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
5. ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการให้ การพยาบาลพื้นฐาน 2
    การพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2
  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
  ปฏิบัติการพยาบาลทางสูติศาสตร์ 1, 2, 3, 4
  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต
  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
6. อภิปรายกรณีศึกษา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1, 2
  ปฏิบัติการพยาบาลทางสูติศาสตร์ 1, 3
  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต
  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
7. การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2
  ปฏิบัติการพยาบาลทางสูติศาสตร์ 1, 2, 3, 4
  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต
8. การสอนผู้ป่วยข้าเตียง ปฏิบัติการพยาบาลทางสูติศาสตร์ 1, 2, 3, 4
  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2
9. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2
10. สอนสุขศึกษา ปฏิบัติการพยาบาลทางสูติศาสตร์ 2
  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์