24-27 กรกฎาคม 2550
ผศ.ลักขณา ยอดกลกิจ และอาจารย์นิตยา งามดี
และผู้แทน รพ.สังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมประชุม
WONCA World Conference ครั้งที่ 18
ณ ประเทศสิงคโปร์
         

  23 กรกฎาคม 2550
ผศ.นันทวรรณ เภาจีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาพยาบาล
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยข่อง 11
  

  8 และ 14 กรกฎาคม 2250
โครงการ "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยง
ต่อโรคอ้วนและความดันโลหิตสูง " ณ ชุมชน
วัดบวรมงคล & ชุมชนบ้านญวน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
   

  10 กรกฏาคม 2550
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Life review โดย
อาจารย์จาก Edgewood College
ให้แก่พยาบาลที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

                              

  6-8 กรกฎาคม 2550
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์จัดโครงการอบรม
การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาพยาบาล ให้แก่
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ณ บ้านพักเพชรสำราญ
ต.หัวหิน อ.เภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    

  2 กรกฏาคม 2550
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ณ ห้องอบทิพย์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
   

  27 มิถุนายน 2550
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยความร่วมมือของ
โรงเรียนวัดราชผาติการาม และวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย์ ณ โรงเรียนวัดราชผาติการาม
       

  23 มิถุนายน 2550
นพ.พีระพงศ์ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศและ
พัฒนาจริยธรรม ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมการุณยสภา
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
       

  18-20 มิถุนายน 2550
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550
ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
    

  14 มืถุนายน 2550
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์จัดพิธีมอบหมวก
ไหว้ครู และเดินเทียน ประจำปีการศึกษา 2550
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการุณยสภา
   

  26 พฤษภาคม 2550
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์จัดงานด้วยรักและผูกพัน
อ.ดร.ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข เนื่องในโอกาสโอนย้าย
หน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4
อาคารการุณยสภา
    

 

26 พฤษภาคม 2550
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์จัดงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการุณยสภา
   


  24-25 พฤษภาคม 2550
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ จัดการสัมนา
เรื่องการพัฒนาบุคลากรในการประกันคุณภาพฯ
ณ โรงแรมเอกไพลินฯ อ.เมือง จ.กาญจนบุร

 
20 พฤษภาคม 2550
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
   

  8-16 พฤษภาคม 2550
DEPARTMENT OF NURSING,
ARMSTRONG ATLANTIC STATE
UNIVERSITY. ศึกษาดูงานด้านการศึกษา
ณ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์     
 

  27 เมษายน 2550
ประมวลภาพ งานด้วยรักและผูกพัน
อ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช และ
อ.ระวีวรรณ พิไลเกียรติ เนื่องในโอกาสลาออกจาก
ราชการ ณ ห้องประชุมการุณยสภา
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์