ชื่อ : นางนงนาฏ จงธรรมานุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การบริหารการพยาบาล
                         ด้านการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : คม.(การบริหารการพยาบาล) 2526, วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์ )2517
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : njmails@yahoo.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลอายุรศาสตร์และการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : วทม.(การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) 2529, วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) 2521
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : spothong10@gmail.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางสัมพันธ์ สันทนาคณิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การบริหารการพยาบาล, การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : MAT (Public Administration) 2526, วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) 2519
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : sampan97@gmail.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางแน่งน้อย  สมเจริญ        
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ 7
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการสอนและการบริหารการพยาบาล
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : nongnoi04@gmail.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางอรชร ศรีไทรล้วน
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ7
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : กศม.(การศึกษามหาบัณฑิต) 2540,  พย.บ.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ -ศัลยศาสตร์)
                    2535, กศ.บ.(สุขศึกษา) 2528, ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 2524
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : orachon02@gmail.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางวารุณี แจ่มกระจาย
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ7
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลทางอายุรศาสตร์และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : กศม.(การศึกษามหาบัณฑิต)
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : warunee1329@gmail.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางอภิสรา จังพานิช
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ7
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลทางประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : กศม.(การศึกษามหาบัณฑิต) 2540, กศบ. 2529, ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 2524
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : acharapa15@hotmail.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางสุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ7
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลศัลยศาสตร์, การพยาบาลผู้สูงอายุ
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : supawan007@gmail.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ เสตสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ7
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การบริหารการพยาบาล, การพยาบาลสูติศาสตร์
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : พย.ม.(การบริหารการพยาบาล) 2538, ป.พย.(เทียบเท่าปริญญาตรี) 2529
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : Amornrat07@yahoo.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางสุณี พนาสกุลการ
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ7
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน,การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย,การสอนพุทธธรรมเพื่อการพยาบาล
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : พย.ม (พยาบาลมหาบัณฑิต)
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : sunee70@gmail.com
 
         
 
 
         
    ชื่อ : นางสาวภัททิยา จันทเวช
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ 6
ตำแหน่งบริหาร : -
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์,
                         การพยาบาลทางเลือก (Complementary & Alternative)
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การศึกษา : พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 02 2416500-9 ต่อ 8212
อีเมล์ : chainakin@hotmail.com