บุคลากร
การเรียนการสอน
บริการวิชาการ
งานวิจัย
ประกันคุณภาพการศึกษา


  โครงการอบรมแกนนำเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองและการสร้างเครือข่ายทางสุขภาพจิต ปี 2549
  โครงการอบรมแกนนำนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2548 
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นแกนนำในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ปี 2547
  โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือด้านพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมและป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในเด็กนักเรียน ปี 2547
  โครงการพัฒนาศึกยภาพชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพจิตและคลายเครียดด้วยตนเอง สัปดาห์สุขภาพจิตปี 2546
  โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นยุค CIT. ปี 2546 
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเอง ปี 2546
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียน ปี 2546
  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปี 2544
  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ปี 2543 
   
  วิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่แกนนำชุมชน ให้แก่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำเยาวชน ให้แก่ ฝ่าพัฒนาเยาวชน 1 กองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม กทม.
  วิทยากรอบรมการสร้างเครือข่ายและคู่เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการช่วยเหลือนักเรียน จ.ปัตตานี
  วิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
  วิทยากรอบรมระบบการช่วยเหลือนักเรียนให้แก่โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาและสำนักการศึกษา กทม.
  วิทยากรกิจกรรมค่ายลูกเสือโลก
  วิทยากรอบรมครอบครัวอบอุ่นให้แก่ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช  
  ที่ปรึกษาให้แก่ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช

    

                         ตัวอย่าง...  งานบริการสังคมโดยย่อ              

 

การส่งเสริมป้องกันสารเสพติดแก่แกนนำชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ผศ.ชะไมพร ธรรมวาสี เป็นวิทยากรในกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือโลก
ณ ค่ายลูกเสือโลก หาดยาว แสมสาร จ.ชลบุรี
 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ระหว่างวันที่ 5, 7-8 กรกฎาคม 2546 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดมัฌชันติการาม ในรูปเครือข่ายร่วมกับคลินิกสุขภาพจิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สัปดาห์สุขภาพจิตโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพจิตและคลายเครียดด้วยตนเอง 4-6 พฤศจิกายน 2546
 

ผศ.ชะไมพรเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู-อาจารย์ศูนย์การศึกษาภาคใต้


                                 

ผศ.ชะไมพร ธรรมวาสี  เป็นวิทยากรเสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับประชาชน ในงานของกรมสุขภาพจิต


อ.ถนิมวงษ์ ใช้พานิช  อ.นิยดา  ภู่อนุสาสน์ และ ผศ.ชะไมพร ธรรมวาสี 
วิทยากรอบรมการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยตนเอง
โครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข

ผศ.ชะไมพร ธรรมวาสี และคณาจารย์ เป็นวิทยากรอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้แก่ครู กทม.สังกัดสำนักการศึกษา 750 โรงเรียน
               วิทยากรอบรมแกนนำนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้แก่นักเรียนกทม.


ผศ.ชะไมพร  ธรรมวาสี  เป็นวิทยากรครอบครัวอบอุ่นยุค IT