คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์


รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ผศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์

ผศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์

ผศ.ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.นุศ ทิพย์แสนคำ

ดร.นุศ ทิพย์แสนคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.อรุณี เฮงยศมาก

ผศ.อรุณี เฮงยศมาก

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ