คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์


รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ผศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 
 

ดร.นุศ ทิพย์แสนคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 
 

ผศ.ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
 

ผศ.อรุณี เฮงยศมาก

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ