คณะพยาบาลฯ ห้องสมุด
เรียนรู้เพิ่มเติม..
วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
วารสารแนะนำ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
8 ตุลาคม 2555 - เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2555 - เรื่องแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
11 กันยายน 2555 - การถวายพระราชสมัญญา
"พระมารดาแห่งไหมไทย"
16 สิงหาคม 2555 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี,
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพิ่อปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
19 กรกฏาคม 2555 - การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
(นายพิจิตต รัตตกุล)
 


ประเมินผลการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ปี 1-4
ประเมินทุกรายวิชาด้วยระบบ MIS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ถ้าไม่สามารถประเมินได้ให้ติดต่อที่ชั้น3 ห้อง 311

บทความ/วิชาการ

   7 ส.ค. 56 บทความเกี่ยวกับโครงงาน สร้างเสริมสุขภาพเด็ก วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1  
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
chewwattana@yahoo.com
   11 ม.ค. 56 บทความยุทธวิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนยุคประชาคมอาเซี่ยน...
อาจารย์ ดร. จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์
ภาควิชา การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
chantraratv@gmail.com
 
   5 ต.ค 55 การตั้งครรภ์ขณะวัยรุ่นและ Unwanted child กับมาตรฐาน การปฏิบัติ...
อ.บุษกร สีหรัตนปทุม
ภาควิชา การพยาบาลสูติ - นรีเวชศาสตร์
jin25201@hotmail.com
 
   26 มิ.ย 55 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผศ. อุบล ตุลยากรณ์
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
ubol11@hotmail.com
 
   20 พ.ค 55 ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
อาจารย์ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
parn5637@hotmail.com
   15 ก.พ 55
26 ม.ค. 55
4 ม.ค. 55
26 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
เรื่องของ เลสิค 
13 วิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม
เรื่องง่ายๆ หลังปีใหม่ 2555
ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มเพื่อน
รศ.นฤชล จงรุ่งเรือง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
nalu72495@yahoo.co.th

ประมวลภาพกิจกรรม

22-27 กรกฎาคม 2557
การดูงานด้านการเรียนการสอนการพยาบาล ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
18-21 ธันวาคม 2556
การศึกษาดูงานด้านการจัดบริการสุขภาพ ณ ประเทศสิงคโปร์
21 สิงหาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื่อการุณย์ จัดพิธีไหว้ครู ปี 57
4 สิงหาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 รุ่น 61
7 กรกฎาคม 2557
พิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
4 กรกฎาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
27 มิถุนายน 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
9-10 มิถุนายน 2557
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
29 พฤษภาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทางฯ
26-28 พฤษภาคม 2557
โครงการ "พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยใจบริการและสามัคคี"
20-22 พฤษภาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดประชุมวิชาการ 6 ทศวรรษเกื้อการุณย์
20 พฤษภาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัด...พิธีบวงสรวงบูรพคณาจารย์ครบ 60 ปี
20 พฤษภาคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัด... พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ ครบ 60 ปี
26-27 เมษายน 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัด...ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 2
11 เมษายน 2557
พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
11 เมษายน 2557
พิธีถอนศาลและบวงสรวงศาลพระภูมิ
10 เมษายน 2557
พิธียกศาลพระภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
14 มีนาคม 2557
นิทรรศการผลงานทางศิลปะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
14 มีนาคม 2557
พิธีลอดซุ้ม เนื่องในวันสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 57
14 มีนาคม 2557
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระ) ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 57
14 มีนาคม 2557
วันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57
13 มีนาคม 2557
พิธีมอบแถบหมวกและเข็ม ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
11-13 มีนาคม 2557
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเข้าสู่่อาชีพการพยาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 4
25 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดงาน ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพคนเมือง
24-27 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดค่ายธรรมะเกื้อการุณย์ฯ...
20 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดประชุมเรื่้อง การอนุรักษ์พลังงาน
18 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดโครงการ ด้านสุขภาพ .....
เพิ่มเติม

นวัตกรรมนักศึกษา

กลอน Skelatal System Pillow โอ้ลั่นล้า
เกมส์ปริศนาอักษรไขว้ Empowerment ครอบครัวที่บุตรป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
E-book เรื่อง ระบบโครงกระดูก

 ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 57 - 31 ม.ค. 58

เข้าระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ห้องสมุดเกื้อการุณย์
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระ)
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฯ
ดาวน์โหลดฟรี
JW Player goes here

ดาวน์โหลดโลโก้

ดาวน์โหลดโลโก้

ดาวน์โหลดโลโก้ลิงค์เว็บใหม่(20 กรกฏาคม 2557)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558 (ไม่รวมค่าข้าวสารและน้ำมันเชื้อเพลิง) รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ วงเงิน 13,500,000 บาท
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งหลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน วงเงิน 2,464,800 บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเลขที่ 2/2557 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 กำหนดซื้อเอกสารการประมูล ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2556 และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในวันเดียวกัน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและประกันคุณภาพ (ผู้บริหารระดับต้น) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ( 02-241-6520 ) ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2556 ( เวลา 09.00 - 15.30 น. ) เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาการใช้ ภาษาไทย โดยใช้สื่อเสริมทักษะ ของราชบัณฑิตยสถาน ผ่านการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยสมัครเข้าเรียนได้ที่  http://elearning.royin.go.th/  ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน  เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  สามารถดูวิธีการสมัครเข้าใช้งานได้ ที่
http://elearning.royin.go.th/help.html


ดาวน์โหลด วิธีการสมัครเข้าใช้งาน Elearning

 
  

ไฮไลท์ อินทราเน็ต


รวมลิงค์ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน
                  - ประเมินผลการเรียน
                  - ตรวจสอบผลการเรียน (ล่าสุด 3 ม.ค. 57)
                  - เว็บเมลล์เกื้อการุณย์
 2  ด้านการบริหารจัดการ
                  - งานพัฒนาบุคลากร
                  - จรรยาบรรณอาจารย์
                  - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                  - ฐานข้อมูลอาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
                  - ฐานข้อมูลนักศึกษา
 3  ด้านการเงิน

                                       ***MIS สำหรับผู้บริหาร


โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

การนำเสนอผลงานการวิจัยของคณะฯ


บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วารสารเกื้อการุณย์
สมัครสมาชิกวารสารเกื้อการุณย์
สานรักษ์เกื้อ
สมาคมศิษย์เก่า

 


 


 


Library
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
E-Journal

- Mail
- webboard
- ตรวจสอบผลการเรียน
- ประเมินผลการเรียน

การจัดการความรู้

คณะกรรมการ km
นโยบายด้านการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้
คลังความรู้

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 2
รายงานการจัดการความรู้ วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1
การพัฒนารูปแบบแผนการสอนภาคปฏิบัติ
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
โครงการเทคโนโลยีทันสมัยสู่คุณภาพบัณฑิต
โครงการดูแลดีชีวิตมีสุข

เพิ่มเติม

สารพันความรู้

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด เอ เอช1 เอ็น 1
สาระพันความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
การฟอกไตคืออะไร

เพิ่มเติม


หน่วยงานในสังกัด กทม.

สำนักการแพทย์
สำนักงาน ก.ก.
สำนักอนามัย
Bangkok
หนังสือเวียน กทม.
ตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษา
สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ


หน่วยงานภายนอก

สำนักการแพทย์
สำนักงาน ก.ก.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สภาการพยาบาล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
Nectec
ศูนย์บริการประชาชน
บรรณานุกรม รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ (ม.ว.ว.อ)


 
หากพบ การทุจริตประพฤติมิชอบภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โปรดแจ้ง
โทร. 02-2416519, 02-2416525,
02-2416526