คณะพยาบาลฯ ห้องสมุด
เรียนรู้เพิ่มเติม..
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
วารสารแนะนำ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
8 ตุลาคม 2555 - เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2555 - เรื่องแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
11 กันยายน 2555 - การถวายพระราชสมัญญา
"พระมารดาแห่งไหมไทย"
16 สิงหาคม 2555 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี,
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพิ่อปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
19 กรกฏาคม 2555 - การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
(นายพิจิตต รัตตกุล)
 


ประเมินผลการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาปลาย
ปี 1-4
ประเมินทุกรายวิชาด้วยระบบ MIS ใหม่ 
ถ้าไม่สามารถประเมินได้ให้ติดต่อที่ชั้น3 ห้อง 311

บทความ/วิชาการ

   7 ส.ค. 56 บทความเกี่ยวกับโครงงาน สร้างเสริมสุขภาพเด็ก วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1  
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
chewwattana@yahoo.com
   11 ม.ค. 56 บทความยุทธวิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนยุคประชาคมอาเซี่ยน...
อาจารย์ ดร. จันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์
ภาควิชา การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
chantraratv@gmail.com
 
   5 ต.ค 55 การตั้งครรภ์ขณะวัยรุ่นและ Unwanted child กับมาตรฐาน การปฏิบัติ...
อ.บุษกร สีหรัตนปทุม
ภาควิชา การพยาบาลสูติ - นรีเวชศาสตร์
jin25201@hotmail.com
 
   26 มิ.ย 55 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผศ. อุบล ตุลยากรณ์
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
ubol11@hotmail.com
 
   20 พ.ค 55 ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
อาจารย์ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
parn5637@hotmail.com
   15 ก.พ 55
26 ม.ค. 55
4 ม.ค. 55
26 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
เรื่องของ เลสิค 
13 วิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม
เรื่องง่ายๆ หลังปีใหม่ 2555
ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มเพื่อน
รศ.นฤชล จงรุ่งเรือง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
nalu72495@yahoo.co.th

ประมวลภาพกิจกรรม

11 เมษายน 2557
พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
11 เมษายน 2557
พิธีถอนศาลและบวงสรวงศาลพระภูมิ
10 เมษายน 2557
พิธียกศาลพระภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
14 มีนาคม 2557
นิทรรศการผลงานทางศิลปะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
14 มีนาคม 2557
พิธีลอดซุ้ม เนื่องในวันสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 57
14 มีนาคม 2557
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระ) ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 57
14 มีนาคม 2557
วันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57
13 มีนาคม 2557
พิธีมอบแถบหมวกและเข็ม ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
11-13 มีนาคม 2557
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเข้าสู่่อาชีพการพยาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 4
24-27 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดค่ายธรรมะเกื้อการุณย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
25 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดงาน ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพคนเมือง
20 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดประชุมเรื่้อง การอนุรักษ์พลังงาน
18 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดโครงการ ด้านสุขภาพ .....
17 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดโครงการ .....
10 กุมภาพันธ์ 2557
สำนักการแพทย์ ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน.....
8 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดบริการวิชาการ.....
3 กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เปิดหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
30 มกราคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดประชุม เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน
25 มกราคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานฯ
23 มกราคม 2557
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
21 มกราคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดกิจกรรม การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
7 มกราคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดกิจกรรม อธิการบดี พบประชาคม
6 มกราคม 2557
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2557
23-24 ธันวาคม 2556
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระ) จัดอบรมวิชาการ
12 ธันวาคม 2556
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดโครงการวิชาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
12 ธันวาคม 2556
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดโครงการวิชาการ สูงอายุ สดใส ห่างไกล ข้อเข่าเสื่อม
9 ธันวาคม 2556
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดกิจกรรม นวัตกรรม
3 ธันวาคม 2556
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดกิจกรรม Bic Cleaning Day
3 ธันวาคม 2556
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดงาน ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
30 พฤศจิกายน 2556
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดโครงการ
25 พฤศจิกายน 2556
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า
18-19 พฤศจิกายน 2556
โครงการ การประชุมสัมนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
เพิ่มเติม

นวัตกรรมนักศึกษา

กลอน Skelatal System Pillow โอ้ลั่นล้า
เกมส์ปริศนาอักษรไขว้ Empowerment ครอบครัวที่บุตรป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
E-book เรื่อง ระบบโครงกระดูก

 ขณะนี้ผลคะแนน 7 วิชา
ฉบับยังไม่เป็นทางการได้ประกาศออกมาแล้ว ให้ผู้สมัครปริ้นผลคะแนนจากหน้าเวปไซค์ สทศ. พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและเขียนเลขที่สมัครไว้มุมขวาด้านบน
และเข้าไปกรอกคะแนน 7 วิชา
ในระบบรับสมัครและส่งเอกสารมายัง
คณะพยาบาลฯ ภายใน 3 วัน ส่งเอกสารเหมือนตอนส่งใบสมัครเลยค่ะ
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
02-241-6500 ต่อ 8309, 8310 และ
02-241-6515 เท่านั้น

ขณะนี้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ได้ขยายเวลาการรับสมัคร
จาก 1 พ.ย. 56- 30 ม.ค. 57
เป็น 1 พ.ย. 56- 28 มี.ค. 57
คลิก!!

ระบบ Admission ตรง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
Download ประกาศรับสมัคร คลิก!!

สมัครเรียน


หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่น 5 ประจำปีการศึกษา 2557คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ห้องสมุดเกื้อการุณย์
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระ)
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฯ
ดาวน์โหลดฟรี
JW Player goes here

ดาวน์โหลดโลโก้

ดาวน์โหลดโลโก้

ดาวน์โหลดโลโก้ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา บัดนี้ การรับสมัครบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป วัน เวลา สถานที่สอบ ดังต่อไปนี้
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การรับสมัครบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป วัน เวลา สถานที่สอบ ดังต่อไปนี้
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยวิธีทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สังกัดวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/1 ถนนขาว แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 18 อัตรา สามารถขอใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ อาคารการุณยสภา ชั้น 4 (02-241-6500-9) ต่อ 8402
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประมูลซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งหลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน วงเงิน 2,464,800 บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเลขที่ 2/2557 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 กำหนดซื้อเอกสารการประมูล ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2556 และกำหนดยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในวันเดียวกัน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและประกันคุณภาพ (ผู้บริหารระดับต้น) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ( 02-241-6520 ) ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2556 ( เวลา 09.00 - 15.30 น. ) เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 5 ประเภท จำนวน 418 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาการใช้ ภาษาไทย โดยใช้สื่อเสริมทักษะ ของราชบัณฑิตยสถาน ผ่านการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยสมัครเข้าเรียนได้ที่  http://elearning.royin.go.th/  ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน  เมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  สามารถดูวิธีการสมัครเข้าใช้งานได้ ที่
http://elearning.royin.go.th/help.html


ดาวน์โหลด วิธีการสมัครเข้าใช้งาน Elearning

 
  

ไฮไลท์ อินทราเน็ต


รวมลิงค์ 1  ด้านการจัดการเรียนการสอน
                  - ประเมินผลการเรียน
                  - ตรวจสอบผลการเรียน (ล่าสุด 3 ม.ค. 57)
                  - เว็บเมลล์เกื้อการุณย์
 2  ด้านการบริหารจัดการ
                  - งานพัฒนาบุคลากร
                  - จรรยาบรรณอาจารย์
                  - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                  - ฐานข้อมูลอาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
                  - ฐานข้อมูลนักศึกษา
 3  ด้านการเงิน

                                       ***MIS สำหรับผู้บริหาร


โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

การนำเสนอผลงานการวิจัยของคณะฯ


บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วารสารเกื้อการุณย์
สมัครสมาชิกวารสารเกื้อการุณย์
สานรักษ์เกื้อ
สมาคมศิษย์เก่า

 


 


 


Library
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
E-Journal

- Mail
- webboard
- ตรวจสอบผลการเรียน
- ประเมินผลการเรียน

การจัดการความรู้

ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
โครงการเทคโนโลยีทันสมัยสู่คุณภาพบัณฑิต
โครงการดูแลดีชีวิตมีสุข

เพิ่มเติม

สารพันความรู้

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด เอ เอช1 เอ็น 1
สาระพันความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
การฟอกไตคืออะไร

เพิ่มเติม


หน่วยงานในสังกัด กทม.

สำนักการแพทย์
สำนักงาน ก.ก.
สำนักอนามัย
Bangkok
หนังสือเวียน กทม.
ตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษา
สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ


หน่วยงานภายนอก

สำนักการแพทย์
สำนักงาน ก.ก.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สภาการพยาบาล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
Nectec
ศูนย์บริการประชาชน
บรรณานุกรม รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ (ม.ว.ว.อ)


 
หากพบ การทุจริตประพฤติมิชอบภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โปรดแจ้ง
โทร. 02-2416519, 02-2416525,
02-2416526