ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลเกื้อการุณย์
           

ประวัติความเป็นมา

 

                  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เดิมชื่อ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ในชื่อ โรงเรียน-พยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัยวชิรพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลน พยาบาล
สำหรับปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพโดยมีหลักสูตร
การศึกษา 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตั้งแต่ พ.ศ. 2497-2513) ต่อมาในปีพุทธศักราช
2514 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาเป็น 3 ปี 6 เดือน รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล

                 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 เดิมชื่อ
โรงเรียน พยาบาลโรงพยาบาลกลาง เปิดดำนเนินการที่โรงพยาบาลกลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2513 โดยมีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาเป็น 3 ปี 6 เดือน รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม-
ศึกษาปีที่ 5 เช่นเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ 1

                 ปีพุทธศักราช 2519 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าวิทยาลัยพยาบาล
ทั้งสอง แห่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเช่นเดียวกัน และเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้รวมกิจการเข้าเป็นสถาบันเดียวกัน สังกัดสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ
ซึ่งทรงพระราชทานนามว่า " วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ "

                 ปีพุทธศักราช 2526 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
เป็นหลักสูตร ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ( เทียบเท่าปริญญาตรี ) โดยมีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี

                 ปีพุทธศักราช 2531 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 106
ตอนที่ 120 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2532 และเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

                 ปีพุทธศักราช 2536 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัย มหิดล ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป
เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 44 ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2537

                 วิทยาลัยฯได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับในด้านหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิต
ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ความสามารถทางวิชาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงปี
พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ ได้พัฒนามาโดยตลอดและผ่านการรับรองหลักสูตร
จาก สภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ผ่านการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และผ่านการเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

     หลักสูตรที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์เปิดสอนในปัจจุบันมี

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
 3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1
  (เปิดเรียนระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - มกราคม 2554)
 4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
  (เปิดเรียนระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2554)
 5. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 2
  (เปิดเรียนระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2554)

                วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้เปลี่ยนชื่อ
สถาบันเดิม วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็น
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553"
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เล่มที่ 127 ตอน 69 ก

                กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือขอนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครว่า "มหาวิทยาลัยภูมิพล" ทางสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ดังกล่าวว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554

                มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชใช้ชื่อภาษอังกฤษว่า "Navarnindradhiraj University"