ประกาศ
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

   

   

   

   

   

  ขั้นตอนการสมัคร..
        ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการสมัครให้เข้าใจก่อนคลิก "รับสมัครนักศึกษา"  

   

  1. ผู้สมัคร คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษา "
  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย (สามารถใส่รูปภาพที่ scan ได้หรือนำรูปภาพมาติดภายหลังจากที่
   พิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้ว) และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
   ก่อนที่จะคลิก
   "ปุ่มรับสมัคร"  เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่วิทยาลัยฯ กำหนด   เพื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
     (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ   เป็นค่าสมัคร 200 บาท 
   และค่าธรรมเนียมสำหรับธนาคาร  15 บาท
     (ปิดรับสมัครผ่านเว็บในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2553
   ถือเวลาที่ระบบเป็นหลักและในส่วนของ
   การจ่ายเงินค่าสมัครสอบ ระบบการเงินจะปิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 23.59  )
  4. ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  กำหนดการจ่ายเงินและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

   ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่

   จ่ายเงินค่าสมัครและส่งหลักฐาน
  การสมัครได้ตั้งแต่วันที่

   วันพุธที่ 6 ม.ค.53-วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค.53  วันพุธที่ 6 ม.ค.53-วันอังคารที่ 19 ม.ค.53
   วันศุกร์ที่ 15 ม.ค.53-วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค.53  วันศุกร์ที่ 15 ม.ค.53-วันศุกร์ที่ 29 ม.ค.53
   วันจันทร์ที่ 25 ม.ค.53-วันพฤหัสบดีที่  4 ก.พ.53  วันจันทร์ที่ 25 ม.ค.53-วันอังคารที่ 9 ก.พ.53
   วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.53-วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ.53  วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.53-วันศุกร์ที่ 19 ก.พ.53
   วันจันทร์ที่ 15 ก.พ.53-วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.53  วันจันทร์ที่ 15 ก.พ.53-วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.53


  (ระบบการเงินจะปิดวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553)


   

     ลักฐานประกอบการสมัคร
          1. ใบสมัครที่พิมพ์จากสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงชืื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
          3. สำเนาใบชำระเงินซึ่งชำระค่าสมัครแล้ว 1 ฉบับ
          4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน  (กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ให้ใช้ GPAX 6 ภาคเรียน)  ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
          5. สำเนาผลคะแนนสอบ O-Net, GAT, PAT2 ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
              ส่งสำเนาใบคะแนน O-Net ภายใน 3 วัน  หลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
  ประกาศผล

  หมายเหตุ
         
  1. ถ้าผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการรับสมัครวิทยาลัยฯ
  จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที
          2. วิทยาลัยฯ จะไม่ส่งคืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณ๊ใด ๆ ทั้งสิ้น
          3. หลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ  1 - 5  ให้นำส่งทางไปรษณีย์ EMS  (โดยถือวันที่ประทับ
  ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  ฝ่ายบริการทางการศึกษา (งานระเบียนและประมวลผล)  131/5  ถ.ขาว  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต 
  กรุงเทพมหานคร 10300  ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.kcn.ac.th