ประมวลภาพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก