สถิติการเข้าชม
วันนี้ 124
เดือนนี้ 4,700
ปีนี้ 122,484
ทั้งหมด 1,378,536
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

บทความวิชาการ
ปี 2559 การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิชาชีพการพยาบาล
อาจารย์ ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
Email: Khacheepong@gmail.com
ปี 2559 การพัฒนาชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง
ผศ.นภาภรณ์ กวางทอง
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
Email: Khacheepong@gmail.com
ปี 2557 บทความเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนการผดุงครรภ์ระหว่างพยาบาลผดุงครรภ์และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด 1
อาจารย์ ดร. พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์
ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์
Email: peeranan@nmu.ac.th
7 ส.ค. 56 บทความเกี่ยวกับโครงงาน สร้างเสริมสุขภาพเด็ก วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Email: chewwattana@yahoo.com
11 ม.ค. 56 บทความยุทธวิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนยุคประชาคมอาเซียน
อาจารย์ ดร.จันทร์รัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Email: chantraratv@gmail.com
5 ต.ค 55 การตั้งครรภ์ขณะวัยรุ่นและ Unwanted child กับมาตรฐาน การปฏิบัติ
อ.บุษกร สีหรัตนปทุม
ภาควิชา การพยาบาลสูติ - นรีเวชศาสตร์
Email: jin25201@hotmail.com
26 มิ.ย 55 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผศ.อุบล ตุลยากรณ์
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
Email: ubol11@hotmail.com
20 พ.ค 55 ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
อาจารย์ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
Email: parn5637@hotmail.com
15 ก.พ 55
26 ม.ค. 55
4 ม.ค. 55
26 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
เรื่องของ เลสิค
13 วิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม
เรื่องง่ายๆ หลังปีใหม่ 2555
ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มเพื่อน
รศ.นฤชล จงรุ่งเรือง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
Email: nalu72495@yahoo.co.th