สถิติการเข้าชม
วันนี้ 7
เดือนนี้ 8,725
ปีนี้ 23,742
ทั้งหมด 1,117,443
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
ข้อมูลอัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร
หน่วยงาน ข้าราชการสามัญ ข้าราชการในอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ อาจารย์พิเศษ รวม
ผู้บริหาร 0 1 4 0 0 5
สำนักงานคณบดี 6 0 27 26 0 59
ฝ่ายบริการทางการศึกษา 2 0 12 7 0 21
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 0 10 19 0 30
ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 0 1 15 0 0 16
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 0 2 7 0 0 9
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 0 0 9 0 0 9
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง 0 4 9 0 0 13
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 0 4 11 0 1 16
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 1 5 18 0 0 24
สำนักงานอธิการบดี 0 0 1 0 0 1