สถิติการเข้าชม
วันนี้ 7
เดือนนี้ 8,725
ปีนี้ 23,742
ทั้งหมด 1,117,443
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
เกี่ยวกับงานวิจัย


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กำหนดนโยบายด้านการวิจัย คือ การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในการทำวิจัย แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการวิจัย แต่งตำราและงานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัย ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัย และนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาพันธกิจหลักของคณะพยาบาลฯ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพคนเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอื้อต่อการค้นคว้าวิจัยและการประมวลความรู้รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย