สถิติการเข้าชม
วันนี้ 66
เดือนนี้ 11,181
ปีนี้ 80,920
ทั้งหมด 1,174,621
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

<<< เว็บเก่า >>>
งานวิจัย


จำนวนทั้งหมด 127 งานวิจัย
  หัวข้องานวิจัย หน่วยงาน
1 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช FUNDA
2 Experiences of People with Advanced Cancer in Home-Based Palliative Care ผู้บริหาร
3 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร PSY
4 การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
5 ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลสตรีที่มีโรคเบาหวานร่วมกับการตั้งครรณ์ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 1 ต่อความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ OB-GYN
6 ความต้องการการศึกษาต่อทางการพยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร MED-SURG
7 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครและคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช FUNDA
8 การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยอายุกรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล MED-SURG
9 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
10 การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร PSY
11 การศึกษากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการควบคุมพิษภัยบุหรี่ในนักศึกษาพยาบาล PSY
12 การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร PED
13 การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
14 การประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้บริการสุขภาพผู้ใช้บริการสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร MED-SURG
15 ผลของการใช้วิดีทัศน์แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำวันต่อความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช FUNDA
16 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่มีภาวะอ้วน:วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหาร
17 การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
18 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และการประยุกต์ใช้ความรู้รายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและบำบัดทางเลือกของนักศึกษาพยาบาล PED
19 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
20 การประเมินความต้องการจำเป็นของความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
21 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกในระบบรับตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
22 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธื์ทางการเรียนพฤติกรรมการเรียนรุ้สภาพแวดล้อมทางการเรียนกับสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
23 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
24 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บันฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ FUNDA
25 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการลดน้ำหนักของนักศึกษาที่มีภาวะอ้วน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PSY
26 ปัจจัยทำนายสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารายวิชาสุขภาพคนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร
27 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา ความสุขในการเรียนรู้ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหาร
28 ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
29 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในคณะพยาบาลศาสตร์กับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ FUNDA
30 โครงการสร้างและพัฒนาหุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติการ พยาบาลผู้ป่วยที่มีท่อระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง MED-SURG
31 ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักต่อน้ำหนักตัว ความรู้ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนที่มีน้ำหนักตัวเกิน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร PED
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา MED-SURG
33 การพัฒนาระบบกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร
34 ผลของการสอนการรับและส่งเวรโดยใช้เทคนิค SBAR ของนักศึกษาต่อความรู้ทักษะและทัศนคติในการรับและส่งเวรของนักศึกษาพยาบาล MED-SURG
35 ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพในคนเมือง PED
36 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของพยาบาลวิชาชีพคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
37 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่าวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน PUBLIC HEALTH
38 การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชนที่มีความดันโลหิตสูงในชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
39 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เจตคติกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
40 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช MED-SURG
41 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ เจตคติกับการปฏิบัติการพยาบาล โดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยที่ได้รับแบบประคับประคอง MED-SURG
42 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
43 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนากิจครอบครัวต่อความผาสุกในชีวิตของแม่หลังคลอดซึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง OB-GYN
44 การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเพื่อสุขภาวะทางอารมณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติของประชาชนที่ประสบกับภัย พิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร PSY
45 การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอัตลักษณ์แห่ง KARUN ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PSY
46 ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงานที่มีต่อความพึงพอใจในบรรยากาศองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PED
47 โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง PUBLIC HEALTH
48 ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน PUBLIC HEALTH
49 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ผู้บริหาร
50 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณของแม่วัยรุ่น OB-GYN
51 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลด้านบุคลากร องค์กรสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม การสนับสนุนทางสังคมและความเข้มแข็งในการมองโลกฯ FUNDA
52 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ PED
53 การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทางจิตในชุมชนภายหลังกลับคืนสู่สังคม PSY
54 ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายแบบผสมผสานต่อระดับความวิตกกังวลและระดับความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม MED-SURG
55 การพัฒนาบทเรียนอิเลิร์นนิ่งรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
56 ประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมด้านการจัดการความเครียดด้วยตนเองในผู้ป่วยทางจิต PSY
57 ประสิทธิผลการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผุ้ป่วยโรคเรื้อรัง PUBLIC HEALTH
58 รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโงเรียนวัดสุวรรณคีรี กทม. PUBLIC HEALTH
59 การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ชุมชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร PSY
60 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ PUBLIC HEALTH
61 การพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของแกนนำนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ PED
62 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความผาสุกของครอบครัว พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กก่อนวัยเรียนกับภาวะสุขภาพฯ PED
63 ผลของโปรแกรมการสอนในคลีนิกที่เน้นการพิทักษ์สิทธิผู้คลอดต่อการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้คลอดนักศึกษาพยาบาลและความพึงพอใจของผู้คลอด OB-GYN
64 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการดูแลบุตรของมารดาหลังติดเชื้อเอชไอวี OB-GYN
65 ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการอาการและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง MED-SURG
66 Self-management strategies used among Thai Women with heart failure MED-SURG
67 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ PED
68 Effect of Insight Meditation Practice on Enhancing the Emotion Intelligence among Thai Psychiatric Nurse. PSY
69 Remodelling Child Procress and Contributing Factor of Phychiatric Nurses in Nursing Practice for Sexually Abused Children. PSY
70 การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัย พยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
71 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของคู่สมรสเริ่มระยะเริ่มสร้างครอบครัวในหน่วยส่งเสริมสุขภาพสตรีและวางแผนครอบครัว ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล OB-GYN
72 ผลของโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าในระยะคลอดต่อระดับความเหนื่อยล้าของผู้คลอดครรภ์แรก OB-GYN
73 The effectiveness of medical intervention aimed at preventing preterm birth : A literature review OB-GYN
74 Obstetic and Perinatal Outcomer of Teenage Pregnancies in Thailand OB-GYN
75 Reflections on the practice of facilitating group-based antenatal education: Should a midwife wear a uniform in the hospital setting? OB-GYN
76 Validity and Reliability of the Cardiac Symtom severity Thai-version MED-SURG
77 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย ในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PUBLIC HEALTH
78 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจในแผนกผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และ วชิรพยาบาล FUNDA
79 ความปวด การจัดการความปวด การรับรู้อุปสรรค และความพึงพอใจในการจัดการความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง MED-SURG
80 ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ต่อการแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย ไว้ล่วงหน้า MED-SURG
81 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน PUBLIC HEALTH
82 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและการคงอยุ่ในงานของอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
83 ประสิทธิผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มบำบัดแนวพุทธในการฟื้นฟูสรรถภาพในผู้ป่วยจิตเวชให้กลับคืนสู่สังคม PSY
84 การสร้างพลังชุมชนในการจัดการปัญหาขยะโดยใช้ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PUBLIC HEALTH
85 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพันธกิจในครอบครัวต่อการปฏิบัติพันธกิจครอบครัวในระยะเริ่มเลี้ยงบุตรของครอบครัวมารดาวัยรุ่น OB-GYN
86 การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารการรับรู้ความสามารถของตนในการติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของพยาบาลวิชาชีพฯ OB-GYN
87 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง MED-SURG
88 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายต่อสภาวะอ้วนของประชาชน PUBLIC HEALTH
89 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร MED-SURG
90 ปัจจัยส่วนบุคคล น้ำหนักที่เพิ่มขณะตั้งครรภ์การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกิน ความเครียด การสนับสนุนจากสามี และพฤติกรรมสุขภาพมารดาหลังคลอด OB-GYN
91 ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ้บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก OB-GYN
92 ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลต่อทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอาการ MED-SURG
93 ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร PSY
94 ความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ต่อบรรยากาศในองค์กร PED
95 ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
96 ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเกื้อการุณย์ PUBLIC HEALTH
97 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันอาการปวดหลังของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. MED-SURG
98 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้โปรแกรมสอนการวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเกื้อการุณย์ MED-SURG
99 ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ PSY
100 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเรียนรู้ ความพึงพอใจกับความสุขการเรียนรู้รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเกื้อการุณย์ PUBLIC HEALTH
101 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวพฤติกรรมการดูแลตนเอง และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชุมชนดุสิต กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
102 ประสิทธิภาพของบทเรียนของระบบเครือข่าย เรื่องระบบโครงกระดุกร่างกาย รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 วพก. MED-SURG
103 การสำรวจสมรรถภาพทางกายของอาจารย์และบุคลากรใน วพก FUNDA
104 ศึกษาความสามารถ และเจตคติต่อการวินิจฉัย การพยาบาลตามรูปแบบ NANDA ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
105 เปรียบเทียบความเครียดในบทบาทระหว่างมารดาวัยรุุ่นและมารดาวัยผู้ใหญ่ OB-GYN
106 การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย โรคต้อหินปฐมภูมิมุมเปิด MED-SURG
107 เปรียบเทียบผลการสอนตามปกติกับการสอนโดยการใช้สื่อการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติในผู้ป่วยโรคต้อหิน MED-SURG
108 การพัฒนาหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่ายรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเรื่อง ระบบทางเดินหายใจ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
109 การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลแบบประคับประคองอาการของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ MED-SURG
110 ผลการใช้คู่มือการป้องกันการติดเชื้อขณะฝึกปฏิบัติงานต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ FUNDA
111 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ PUBLIC HEALTH
112 ผลของการสอนการพยาบาลผุ้ป่วยที่มีท่อระบบน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมองโดยใช้หุ่นจำลองนภาภรณ์โมเดล ต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและความคงทนทางการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 MED-SURG
113 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกินของมารดากับพฤติกรรมสุขภาพของมารดาฯ OB-GYN
114 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในบทบาทการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่น OB-GYN
115 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการความพึงพอใจในการเรียนพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแนวคิดหลักในการปฏิบิติการพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
116 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมด้านการจัดการอารมณ์ สำหรับผู้ป่วยจิตเวช PSY
117 ความวิตกกังวลในบทบทาการเป็นมารดาหญิงตั้งครรภ์ OB-GYN
118 พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ MED-SURG
119 รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตเมือง : กรณีศึกษพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร PUBLIC HEALTH
120 ผลการเสริมสร้างการนับถือตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกลุ่มกิจกรรม PSY
121 ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของอาจารย์พยาบาลที่ทำหน้าที่สอนนักศึกษาในคลินิก MED-SURG
122 การนำเนื้อหาความรู้ในสาขาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา PSY
123 ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร MED-SURG
124 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐานที่ต่างวิธีกัน FUNDA
125 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร FUNDA
126 The Essential Elements of Spirituality among Thai Rural Elders MED-SURG
127 การพัฒนาระบบและกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน MED-SURG

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย