พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี)
29/ธ.ค./2560 ถึง 29/ธ.ค./2560

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 

วันที่ 29 ธันวาคม2560

 

ณ ห้อง 6312  อาคารคุณแม่อบทิพย์ ดวงสว่าง

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1