โครงการฝึกอบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20/ม.ค./2561 ถึง 21/ม.ค./2561

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมการุณยสภา

 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1    ชุดที่ 2    ชุดที่ 3