หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
22/พ.ย./2561 ถึง 22/พ.ย./2561

โครงการสัมมนา “ตายดี เตรียมได้”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมอาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง อาคารการุณยสภา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1