มหัศจรรย์วันเพ็ญ นวมินทราธิราช
22/พ.ย./2561 ถึง 22/พ.ย./2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารการุณยสภา

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1    ชุดที่ 2