กิจกรรม Open House พยาบาลทั่วประเทศ Nursing Expo 2019
07/ต.ค./2562 ถึง 07/ต.ค./2562

ณ หอประชุม IT Square  ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

5 ตุลาคม 2562

ประมวลภาพ »   ชุดที่ 1