รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ » 02 ตุลาคม 2560

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา

รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2561

------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อเลื่อนอันดับสำรองเป็นอันดับจริง

กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2561

------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชืิ่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2561

 

------------------------------------------------------------------

 

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2561

(รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio)

(คลิ๊ก)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1-19 ตุลาคม 2560

 

คลิ๊กข้อความด้านล่างเพื่อดาวโหลดรายละเอียด

กลุ่ม 1 ผู้รับทุนจากกรุงเทพมหานครหรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กลุ่ม 2 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ 3 นักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการ

 

 

 

ไฟล์แนบ »  20171121-093757.jpg