คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์
วันที่ประกาศ » 07 ธันวาคม 2560

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio

ที่รับรหัสยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560

ได้ที่เว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php

คู่มือยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮ้าส์

http://www.nmu.ac.th/th/?p=15417

ไฟล์แนบ »