รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
วันที่ประกาศ » 22 ธันวาคม 2560

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2561

 

(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)

(คลิ๊ก)
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
25 ธ.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561

 

คลิ๊กข้อความด้านล่างเพื่อดาวโหลดรายละเอียด

*ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาเพิ่มเติม
และเปลี่ยนหลักฐานการสมัครใช้ผลการศึกษา 5 เทอม
(คลิ๊ก)

รอบ 2 กลุ่ม 1 - นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง
- นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุตรของข้าราชกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือเป็นบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(คลิ๊ก)

รอบ 2 กลุ่ม 2 นักเรียนโรงเรียนทีไม่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(คลิ๊ก)

........................................

ไฟล์แนบ »