ประกาศเพิ่มจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi และ Internet จำนวน 25 จุด
วันที่ประกาศ » 03 พฤศจิกายน 2558

ประกาศเพิ่มจุดบริการสัญญาณ  Wi-Fi จำนวน 25 จุด

อาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาสามารถค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ได้จากชื่อ nmu โดยรายละเอียดการเพิ่มจุดให้บริการสัญญาณ Wi-Fi และ Internet มีดังนี้

1. อาคารการุณยสภา  ชั้น 1 บริเวณลานอเนกประสงค์                                                      จำนวน 1 จุด

                                 ชั้น 2 บริเวณทางเดินภาคอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์                             จำนวน 1 จุด

                                 ชั้น 2 บริเวณทางเดินภาควิชาบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ       จำนวน 1 จุด

                                 ชั้น 2 บริเวณทางเดินภาควิชาสูติ-นรีเวชศาสตร์                                  จำนวน 1 จุด

                                 ชั้น 3 ห้องสมุด         จำนวน 2 จุด (โซนด้านนอกและโซด้านใน)  

                                 ชั้น 4 - หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ      จำนวน 1 จุด

                                         - หน้าห้องประชุมการุณยสภา              จำนวน 1 จุด

                                  ชั้น 5 บริเวณทางเดิน                               จำนวน 2 จุด

                                  ชั้น 6 บริเวณภายในห้องเรียน                   จำนวน 4 จุด

 

                                 ชั้น 7A  บริเวณชั้นลอย                               จำนวน 1 จุด

2. อาคาร 2          บริเวณสำนักงานฝ่ายปกครอง            จำนวน 1 จุด

3. อาคาร 6 ชั้น    ชั้น 4   ห้อง 6401                        จำนวน 1 จุด

                           ชั้น 4   ห้อง 6403                         จำนวน 1 จุด

                           ชั้น 4   ห้อง 6407                         จำนวน 1 จุด

                           ชั้น 4   หน้าห้อง 6404                    จำนวน 1 จุด

                           ชั้น 4   หน้าห้อง 6406                    จำนวน 1 จุด

                           ชั้น 4   ห้องประชุมใหญ่ 6409            จำนวน 3 จุด

หมายเหตุ : สำหรับไวไฟชื่อ nmu ให้ใช้ username และ password เดิมของ kcn โดยตอนกรอก usernameไม่ต้องใส่ @kcn.ac.th 

และสามารถค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ได้จากชื่อ kcn โดยรายละเอียดการให้บริการสัญญาณ Wi-Fi และ Internet มีดังนี้

1. อาคาร 6 ชั้น      ชั้น 1  โรงอาหาร                       จำนวน 3 จุด

                             ชั้น 1 - บริเวณนอกห้องกระจก     จำนวน 1 จุด

                                    - บริเวณภายในห้องกระจก   จำนวน 1 จุด

2. อาคาร 2           บริเวณห้องฝ่ายสันทนาการ           จำนวน 2 จุด

 

**คู่มือการเข้าใช้งานตามไฟล์แนบด้านล่าง**

ไฟล์แนบ »  20151118-094945.pdf