ประกาศ ให้นศ.ชั้นปีที่ 2,3และ 4 เข้ามาตรวจสอบผลการเรียน และเพิ่มเติมประวัตินักศึกษาบนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา(REG)    
วันที่ประกาศ » 29 สิงหาคม 2559

ประกาศ ให้นศ.ชั้นปีที่ 2,3และ 4 เข้ามาตรวจสอบผลการเรียน และเพิ่มเติมประวัตินักศึกษาบนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา(REG)

1.เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา(REG)

2.คู่มือการใช้งานระบบ

 

 

หมายเหตุ : หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ให้ติดต่อฝ่ายบริการทางการศึกษา งานทะเบียน ชั้น 3 อาคารการุณยสภา                      คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ไฟล์แนบ »