ประกาศ ให้นศ.ชั้นปีที่ 1 เข้ามาเพิ่มเติมประวัติของนักศึกษา บนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา(REG)    
วันที่ประกาศ » 29 สิงหาคม 2559

ประกาศ ให้นศ.ชั้นปีที่ 1 เข้ามาเพิ่มเติมประวัติของนักศึกษา

บนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา(REG)

1.เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา(REG)

2.คู่มือการใช้งานระบบ

 

 

หมายเหตุ : หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ให้ติดต่อฝ่ายบริการทางการศึกษา งานทะเบียน ชั้น 3 อาคารการุณยสภา                           คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ไฟล์แนบ »