ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ปี 2562 เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ.,กรอ. ปี 2562
วันที่ประกาศ » 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ปี 2562 เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ.,กรอ. ปี 2562

- ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) ผู้กู้รายเก่าไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้

- ผู้ขอกู้ยืมเงินทั้งรายใหม่และรายเก่า (ย้ายสถานศึกษา) ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan

 

                สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมได้ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2562

     สถานศึกษาจะสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงินภายใน 31 ตุลาคม 2562

               ศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th

                                 เว็บไซด์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

                หรืองานกองทุน กยศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

                                      โทรศัพท์ 02 2416 500 ต่อ 2508

 

 

ไฟล์แนบ »  20190226-093826.pdf