บรรณานุกรมรายงานการวิจัย

 

กรรณิการ์ พงษ์สนิท, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ และประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล. (2541) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541.
กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, เยาวรัตน์ อินทอง และพัชรี เจริญพร. (2540) การศึกษาการใช้สมุนไพรของผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยมะเร็ง. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา. (2533) การศึกษาการปฎิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ์จากวิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญาในปี พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2532. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข.
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2536) การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 34 ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา โดยใช้แบบทดสอบเอ็ม เอ็ม พี ไอ. นครราชสีมา : ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
กาญจนี สีห์โสภณ...และคนอื่น ๆ (2528) ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ ในชุมชน. กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
กัลยา นาคเพ็ชร...[และคนอื่น ๆ]. (2533) มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย และกุสุมา ศรียากุล, ผู้เรียบเรียง (2543) รวมบทคัดย่อ งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต. นนทบุรี : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. (2543) รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมเรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเลีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก) ในนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดตาก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย. (2539). รายงานการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์รหว่างปัจจัยบางประการกับความพึงพอใจในการปฏิบัติตนของพยาบาลเยี่ยมบ้าน. กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.
กมล สุดประเสริฐ. (2541) รายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... : ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
กัลยา ลักษณเกียรติ. (2534) รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมเรื่องกามโรค และโรคเอดส์สำหรับแพทย์โรงพยาบาลชุมชน พ.ศ.2534. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
กาญจนา สันติพัฒนาชัย...[และคนอื่น ๆ]. (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการพัฒนาอาจารย์ในวิทยาลัยสังกัด สถาบันบรมราชชนก. กรุงเทพฯ : สถาบับบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
กรรณิการ์ พงษ์สนิท. (2543) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กรรณิการ์ พงษ์สนิท...[และคนอื่นๆ ]. (2543) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุบ้านข่วงสิงห์ หมู่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กระทรวงสาธารณสุข. (2526) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาระยะยาวเพื่อประเมินผลหลักสูตรพยาบาล 4 ปี จากนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2524 กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข.
กาญจนี สิทธิวงศ์. (2523) รายงานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของพยาบาลที่มีต่อสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
กระทรวงศึกษาธิการ กรมพลศึกษา. (2532) รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของกรมพลศึกษาในทศวรรษหน้า(พ.ศ. 2533-2543). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
กมล เภาพิจิตร...[และคนอื่นๆ ]. (2517) รายงานผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เกศสุดา โลหชิตรานนท์, อโนชา ศรีสุภร และหทัย พันธ์พงษ์วงศ์. (2540) อุบัติการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน ของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม. สมุทรสงคราม : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม.
คณาจารย์ภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก. (2532) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาอนามัยครอบครัว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
   
งามตา วินินทานนท์. (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
   
จริยวัตร คมพยัคฆ์...[และคนอื่น ๆ] (2528) รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินสภาวะอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนราษฎร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
จำเรียง กูรมะสุวรรณ...[และคนอื่นๆ ]. (2523) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเวลาในการวัดอุณกภูมิสูงสุดของร่างกายทางปาก รักแร้ และทวารหนักในผู้ป่วยไม่มีไข้และมีไข้. [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ
จันทนี อิทธิพานิชพงศ์. (2528) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของใบมะขามป้อม . กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนี อิทธิพานิชพงศ์...[และคนอื่นๆ] (2528) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของหญ้าลิ้นงู. กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฬาภรณ์ โสตะ...[และคนอื่น ๆ] (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการ รองรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา ยูนิพันธุ์. (2534) รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพจิตของประชาชนไทยภาคกลาง. [กรุงเทพ : ม.ป.พ.].
จริยวัตร คมพยัคฆ์, เนตรทราย รุ่งเรืองธรรม และยุพิน จันทรัคคะ. (2525) รายงานการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบระยะเวลาการใช้น้ำนมมารดา เลี้ยงบุตรระหว่างกลุ่มมารดาที่ได้รับคำแนะนำกับกลุ่มมารดาที่ไม่ได้รับคำแนะนำ ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
จริยวัตร คมพยัคฆ์, ปราณี เทียมใจ และปราณี ชูคล้าย. (2527) รายงานการวิจัยเรื่อง ระบาดวิทยาใช้ยาระงับปวดลดไข้ของผู้ประกอบอาชีพถีบรถจักรยานสามล้อ ในจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
จริยวัตร คมพยัคฆ์. (2527) รายงานการวิจัยเรื่อง ลักษณะมารดาไทยที่ให้กำเนิดทารกน้ำหนักน้อย. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยมหิดล.
จริยาวัตร คมพยัคฆ์...[และคนอื่นๆ ] (2526) รายงานการวิจัยเรื่อง สภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของเด็กก่อนวัยเรียนเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
จินตนา ยูนิพันธ์, สุเมธ แย้มนุ่น และรัชมาศ โชติศุภราช. (ม.ป.ป) รายงานผลการวิจัยเรื่อง สมรรถภาพของพยาบาลวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา จันทร์บรรจง. (2542) การปฏิรูปอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
ฉลองรัฐ อินทรีย์...[และคนอื่นๆ ]. (2529) รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ฉวีวรรณ ชัยจันทร์, ทิพยา ถนัดช่างและสมศรี แสงสว่างชัย. (2545) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเจตคติและบทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรกลุ่มอาการดาวน์. กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.
ฉวีวรรณ สัตยธรรม...[และคนอื่นๆ ]. (2545) รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการใช้จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
เชียงใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก.
ฉลองรัฐ อินทรีย์…[และคนอื่น ๆ] (2519) รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาล ประจำการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ที่มีต่อการพยาบาบกุมารเวชศาสตร์.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ฉันทนา พรรพศิริโชติ หวันแก้ว. (2535) รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็ก และผู้ด้อยโอกาส เด็กทำงาน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูเวช ชาญสง่าเวช. (2542) การปฏิรูปอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.; 2542.
ชนิตา มณีวรรณ...[และคนอื่นๆ] (2535) ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ดูแลที่บ้าน. กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี.
ชาติชาย สุวรรณนิตย์ และศิริพร สินธนัง. (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง การผสมผสานการป้องกันและการจัดการโรคเอดส์ สู่ระบบการสาธารณสุขมูลฐาน : ชุมชนเข้มแข็งกับการจัดการปัญหาเอดส์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์.
ชื่นชม เจริญยุทธ. (2537) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะการขาดแคลนพยาบาลและปัญหาสมองไหล ของวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชลฤดี เทพชนะ. (2530) รายงานการวิจัยเรื่อง ประเมินผลการใช้ที่กรองน้ำรูปแบบของกรมอนามัย ของประชาชนในชนบท จังหวัดพัทลุง. นครศรีธรรมราช : ศูนย์อบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้.
ชุติมา อัตถากรโกวิท, สุรีพร กมลวัฒนานุกูล และ ไข่มุกข์ มลิทอง. (2529) รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการตรวจ รักษาโรคเบื้องต้นโดยพยาบาลเวชปฏิบัติในชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชวนะ เอี่ยมเพชราพงศ์. (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง โรคนิ่วระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ทั่วไป. กรุงเทพฯ : วิทยาการพิมพ์.
ดิเรก มานะพงษ์. (2529) รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527 ในวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม่. เชียงใหม่ : วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม่.
ดรุณี รุจกรกานต์, พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิฒ และสร้อย อนุสรณ์ธีรกุล. (2539) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถของผู้นำหมู่บ้านในการแก้ไข ปัญหาที่นำมาสู่การติดเชื้อเอชไอวีในชุมขน. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์.
ดรุณี รุจกรกานต์...[และคนอื่น ๆ] (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมพระสงฆ์และครูเพื่อเป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในชุมชน. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์.
ดรุณี รุจกรกานต์...[และคนอื่น ๆ] รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างหลักสูตรอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดรุณี รุจกรกานต์...[และคนอื่น ๆ] รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชน. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์.
ดรุณี รุจกรกานต์... [ และคนอื่นๆ ] (2542) รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัต
ิในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล.
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
ดรณี รุจรกานต์...[และคนอื่น ๆ] (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบใหม่ในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในชนบท. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดิเรก มานะพงษ์. (2532) รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสอบตกให้ออกของนักศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531. เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ.
ดารณี จามจุรี และ จินตนา ยูนิพันธุ์. (2545) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพลังอำนาจในการจัดการกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังในบริบทสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ดุษฎี โยเหลา. (2535) รายงานการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรม เลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ดิเรก มานะพงษ์. (2530) รายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตเทคนิคพายัพ. เชียงใหม่ : วิทยาเขตเทคนิคพายัพ เชียงใหม่.
ดุษฎี โยเหลา, อภิญญา โพธิ์ศรีทอง และปริญญา ณ วันจันทร์. (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและพยาบาล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ดรุณี ชุณหะวัต...[และคนอื่น ๆ] (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา.
กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข.
ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ และทองสุก อรจันทร์ (2533) รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพร้อมในการศึกษาภาคปฎิบัติบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
   
ทรงสุข หงส์รพิพัฒน์, เบ็ญจา เตากล่ำ และรัตนา จารุวรรโณ. รายการงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
ทิพยา ถนัดช่าง, ฉวีวรรณ ชัยจันทร์ และฟองคำ ติลกสกุลชัย. (2539) รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลกระตุ้นพัฒนาการในเด็กกลุ่มอาการดาวน์. กรุงเทพฯ : งานการพยาบาล กุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.
ทองปาน บุญกุศล...[และคนอื่น ๆ]. (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากฝุ่นหินของประชาชนที่มีควาามแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเศรษฐกิจสังคมในเขตโรงโม่หินจังหวัดสระบุรี. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
ทบวงมหาวิทยาลัย. (2527) รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพการศึกษาพยาบาล. กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงาน การศึกษาพยาบาล ทบวงมหาวิทยาลัย.
ทัศนา บุญทอง...[และคนอื่น ๆ] (2536) รายงานการศึกษาเรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของการสัมมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ทบวงมหาวิทยาลัย, ศูนย์ประสานงานการศึกษาพยาบาล. (2527) รายงานการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการศึกษาพยาบาลในช่วงแผนการศึกษาระยะที่ 6. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
   
 
ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ. (2538) การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ปีการศึกษา 2537. กรุงเทพฯ : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
ธนู ชาติธนานนท์...[และคนอื่น ๆ] (2537) รายงานการประเมินผลสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2537 ครั้งที่ 6. เชียงใหม่ : ฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลสวนปรุง.
ธานี ปริสุทธกุล (เศรษฐบุตร). (2528) รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดและบริหารงานสุขศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิตในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : [มหาวิทยาลัยรามคำแหง]
   
น้ำเพ็ชร พุธวัฒนะ, พิศากร พิมสาร และดวงพร ศรีสวัสดิ์. (ม.ป.ป) การศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยสามัญที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกลาง ต่อบริการพยาบาล. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์.
เนตรทราย รุ่งเรืองธรรม และจริยาวัตร คมพยัคฆ์. (2521) การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูทารกของมารดาไทยในตำบลศิริราชและตำบล บ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
นงนาฎ จงธรรมานุรักษ์ และสัมพันธ์ สันทนาคณิต. (2542) ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
เนตรทราย รุ่งเรืองธรรม, จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และชื่นชม เจริญยุทธ. (2534) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำปัจจัยเอื้ออำนวยและปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรงอุจจาระร่วงในทารกอายุ 1-6 เดือนกับพฤติกกรรมการป้องกันโรคและการดูแลรักษาของมารดา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, สุรัตน์ เมธีกุล. (2541) โครงการวิจัยเสริมหลักสูตรสหวิทยาการเรื่องโสเภณีเด็ก : บทบาทของสื่อมวลชนและสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นภัส กอร์ดอน, พรประภา สินธุนาวา และสุชีลา ตันชัยนันท์. (2535) ฐานะและบทบาทของหญิงที่หาเลี้ยงครอบครัวและภูมิหลังในชนบท. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นลินี มกรเสน, มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต และทิวาพร กลมกล่อม. (2542) รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลสื่อและการเผยแพร่สื่อเอดส์ชุด "ครอบครัวไทยไร้เอดส์". นนทบุรี :โรงพิมพ์กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข.
เนาวรัตน์ พลายน้อย...[และคนอื่นๆ] (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง การสนองตอบและการเผชิญปัญหาโรคเอดส์ของชุมชนที่มีความชุกของการติดเชื้อเอดส์สูง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เนตรทราย รุ่งเรืองธรรม, จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และยุพิน จันทรัคคะ. (2529) รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการให้นมแม่ ในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
นิรมล คำเผื่อน และปัทมา ตี่ด้วง. (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยสูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของพยาบาล. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์.
นันทนา รัตนากร...[ และคนอื่นๆ ] (2542) รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการทำร้ายตนเเองเขตจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลศรีธัญญา.
นันทวรรณ เภาจีน และ สาระ มุขดี (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ที่มีต่อการเห็นคุณค่า ในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
นิยดา ภู่อนุสาส์น และ นันทวรรณ เภาจีน. (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการทำงาน กับความคาดหวังของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานสาธารณสุข : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
นภาพิน โสภาสานนท์...[และคนอื่น ๆ] (2533) รายงานการวิจัยเรื่อง สภาวะสุขภาพและความครอบคลุมของการใชัสถานพยาบาล ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
นิตยา กัทลีรดะพันธุ์. (2535) รายงานผลการวิจัยการศึกษาสภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กเร่ร่อน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรจง คำหอมกุล...[และคนอื่นๆ]. (2521) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการทำ Worm sponge, tepid sponge และ cold aponge ในผู้ป่วยที่มีไข้หลังผ่าตัด. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.].
เบ็ญจา พลเสน. (2521) การสร้างแบบเรียนโปรแกรมเรื่อง " ไดอะลัยสิสทางช่องท้อง" สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับอนุปริญญา. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญสืบ ศรีไชยยันต์...[และคนอื่นๆ] (2529) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ของผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2526 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ.
บงกช เก่งเขตกิจ, เพ็ญศรี ระเบียบ และสุพรรณี เอื่ยมรักษา. (2542) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมตนเองในสตรีไทย. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
บังอร ผลเนืองมา...[และคนอื่น ๆ]. (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้การเห็นด้วยและการยอมรับมาตรการในแผนงานคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับลูกจ้างที่เป็นเอดส์
ของกลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการเขตกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญทิพย์ สิริธรังศรี. ()2542 รายงานการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษาและเจตคติของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญเสริม วีสกุล...[และคนอื่นๆ ] (2546) รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา . กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
บุญทิพย์ สิริธรังศรี และจิตร สิทธิอมร. (2535) รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานใน โรงพยาบาลทั่วประเทศ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
บุษบา อุ่นพงศ์ภูวนารถ. (2529) รายงานการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้การพยาบาลต่อเนื่อง ของพยาบาลเยี่ยมบ้าน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.
บงกช เก่งเขตกิจ...[ และคนอื่นๆ ] (2540) อุบัติการของโรคในสตรีไทยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
   
ปิยธิดา นิลศรี และ สุภาวดี เครือโชติ. (2538) การประเมินการใช้หลักสูตรระดับรายวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์พุทธศักราช 2531 ปีการศึกษา 2536-2537 ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาล เกื้อการุณย์ สำนัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
ประณีต สวัสดิรักษา...[และคนอื่น ๆ] (2526) การศึกษาเกี่ยวกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในหญิงตั้งครรภ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประพิณ วัฒนกิจ. (2537) การศึกษาเวลาและกิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, สนวน ลีโทชวลิต และ นงนาฎ จงธรรมานุรักษ์. (2531) คุณภาพการปฎิบัติบัติงานของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ในทัศนะของพยาบาลวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลกลาง ปีการศึกษา 2530 และ 2531. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
ปราณี แพงพิบูลย์...[และคนอื่นๆ]. (2520) โครงร่างการวิจัยเรื่อง การประเมินและติดตามผลการปฎิบัติงานของ หมอตำแยที่ได้รับการอบรม. กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์. (2538) รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาและความเครียดในการปฏิบัติงาน เวรบ่าย เวรดึก ของพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :(ม.ป.พ.)
ประนอม โอทกานนท์ และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. (2537) รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการพยาบาลของผู้สูงอายุในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
ปาริชาต มาลัย. (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ที่มารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. อุบลราชธานี : วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์.
ปรีดา แต้อารักษ์...[และคนอื่นๆ ] (2543) รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า : มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ. นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์.
ประภา ลิ้มประสูตร, แอน์ สารจินดาพงศ์ และ วงเดือน สุวรรณคีรี. (2543) รายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประกาย จิโรจน์กุล, สาลิกา เมธนาวิน และเจต ปฎิเวทภิญโญ. (2537) รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยของสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนากำลังคนด้าน สาธารณสุข.
ประพิณ วัฒนกิจ. (2542) รายงานการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์งานสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
 
ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ และไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2545) ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาจากผลการประชุมระดับโลก. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
ผจงจิต อินทสุวรรณ. (2534) รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมเดลโลจิสติก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
   
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ...[และคนอื่นๆ] (2529) รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์...[และคนอื่น ๆ] (2539) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อเอดส์ในสถานที่ทำงาน. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์ผกา รังษีภโนดร. (2532) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้สุขศึกษา ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
ไพบูลย์ อ่อนมั่ง. (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพฤติกรรม สุขภาพโดยการวิเคราะห์แบบเมต้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ไพบูลย์ สุทธสุภา และสนิท วงศ์ประเสริฐ. (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการแก้ปัญหาโรคเอดส์ของชาวเขาโดยการใช้สื่อโสตภาษาชาวเขา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พอเพ็ญ ไกรนรา และอาภรณ์ ภู่พัทธยากร. (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ โดยการสอบร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2539 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในภาคใต้. ตรัง : สถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ, สุรีพร ธนศิลป์ และสัจจา ทาโต. (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาความต้องการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีในเขต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ชรี ภู่สาระ. (2537) รายงานการศึกษาเรื่อง ปัญหาของผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก ห้องพักฟื้นศัลยกรรม วชิรพยาบาล. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
พรทิพย์ สุประดิษฐ์. (2543) สรุปผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
พูลศรี พัฒนพงษ์...[และคนอื่น ๆ] (ม.ป.ป.) เอกสารการวิจัยโครงการการรับรู้ความเจ็บปวดและการได้รับยาระงับปวด ในระยะหลังผ่าตัด. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
   
ภัทรา จุลวรรณา...(และคนอื่นๆ ) (ม.ป.ป.) รายงานการศึกษาเรื่อง ความต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร และปทุมธานี.
กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
   
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช. (2540) การสร้างมารตฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด. กรุงเทพ ฯ : พี พี เซ็นเตอร์.
มาลี เลิศมาลีวงศ์, วันดี เศวตมาลย์ และอารีณา ภาณุโสภณ. (2525) ความรู้และทัศนคติของผู้ป่วยนอกหน่วยเวชศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อการทำแท้ง
และการแก้กฏหมายการทำแท้ง.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
มณฑิรา ตัณฑ์เกยูร และจันทนี อิทธิพานิชพงศ์. (2526) บรรณานิทัศน์สังเขปเอกสารเรื่องการพัฒนาชนบทด้านสุขภาพอนามัย ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมรี ปิ่นวนิชย์กุล...[และคนอื่น ๆ]. (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการรับรู้เรื่องโรคเอดส์ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการรุณย์. กรุงเทพฯ : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
มนตรี นามมงคล, พาณี เหลี่ยวรุ่งเรือง และวนิดา พุ่มไพศาลชัย. (2537) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระดับลิเธียมในน้ำลายกับซีรั่ม. เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง.
มนัส สุวรรณ...[และคนอื่นๆ ]. (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
มนตรี นามมงคล...[และคนอื่น ๆ] (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสุขภาพจิตแรงงานก่อสร้าง. เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง.
มานิต บุญประเสริฐ...[และคนอื่นๆ (2546) รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 245 --
   
เยาวรัตน์ อินทอง. (2532) การศึกษาเชิงวิทยาการระบาด : ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในมารดาที่มาฝากครรภ์และทารกแรกเกิดจากมารดา
ซึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เยาวลักษณ์ วิณวันก์ และสวาท พรหมศิริ. (2515) ทัศนคติของพยาบาลต่อวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ...[และคนอื่นๆ] (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้านจริยธรรมใน หลักสูตร พยาบาลศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
   
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล. (2533) โครงการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการใช้บริการในโรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทมหานคร. กรุงเทพฯ : สำนัก การแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
ระเด่น หัสดี. (2535) รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การกระจาย ความต้องการสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2535. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข.
   
ลักษณี มีนะนันท์ และรุจิเรศ ธนูรักษ์. (2527) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแบบเรียนของนักเรียนพยาบาลใน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
ลัดดาวัลย์ พรศรีสมุทร และวิลาศลักษณ์ ชัววัลลี (2524) รายงานการวิจัยเรื่อง ครอบครัวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางจิตในของไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ละม่อม หุตะเสวี...[และคนอื่น ๆ] (2531) รายงานผลการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กลุ่มบำบัดแบบประคับประคองที่มีผล ต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภทผู้ใหญ่. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลศรีธัญญา.
   
วรณี ดำรงรัตน์ และจำเพ็ญ ธรรมานุกรศรี. (2533) รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความรู้และการปฎิบัติในการดูแลบุตร ของมารดาผู้ป่วยเด็กธาลัสธีเมีย. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
วรรณวิไล จันทราภา...[และคนอื่นๆ] . (2523) รายงานการวิจัยการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ของพยาบาลในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ และศรีพรรณ พันธวัง. (2535) รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วรุณวรรณ ผาโคตร. (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธผลของการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวดับการดูแลตน เองในการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับสตรีในระยะตั้งครรภ์. กรุงเทพฯ :วิทยาลัยพยาบาล เกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์.
วรุณวรรณ ผาโคตร และลักขณา ยอดกลกิจ. (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมสุขศึกษาสำหรับมารดาเพื่อป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงในทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]. (2538) ทัศนคติต่อกระบวนการพยาบาลและปัญหาอุปสรรคในการใช้กระบวนการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วาณี ทองเสวต. (2540) รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
วาสนา สิงหโกวินท์ และจีรพรรณ กุลดิลก. (2523) รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบการตลาดและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิจิตรา กุสุมภ์. (2539) รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยต่อการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อบรรเทาปวดหลังผ่าตัด. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
วิเชียร เกตุสิงห์. (2542) รายงานผลการวจัยเรื่องผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล.
วิพุธ พูลเจริญ...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ (2542) รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ.2536-2540. นนทบุรี : กลุ่มงานวิชาการ กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.
วิภา ด่านดำรงกูล, ชนิดา พลานุเวช และวิชัย โปษยะจินดา, บรรณาธิการ. (2542) การศึกษาสถานภาพงานวิจัยโรคเอดส์ในประเทศไทย: 2535-2539. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิมลมาศ ปันยารชุน และประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการลาออกจากงานพยาบาลของพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
วิมลรัตน์ โสมสิรินาค. (2540) กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกสันหลังยื่น. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์.
วิมลวรรณ โมรรัต. (2531) สภาพการจัดและการบริหารสุขศึกษาในโรงพยาบาลที่สังกัดกรุงเทมหานคร. กรุงเทพฯ : ภาควิชา การพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
   
ศรีวรรณ วงศ์เจริญ, จารุณี ธรรมคุณ และกาญจนา กลั่นกลิ่น. (2529) ความต้องการพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.
ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2534) ความสัมพันธ์และทัศนคติของเด็กไทยพุทธต่อผู้ใหญ่หนุ่มสาวและสูงอายุ. กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2532) รายงานการวิจัยเรื่อง ตัวแปรทางสังคมจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับความพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศศิธร วรรณพงษ์...[และคนอื่น ๆ] (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือด. กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต...[และคนอื่น ๆ]. (2538) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตเทียม : การศึกษาเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
ศิวาลัย ธนภัทร...[และคนอื่นๆ]. (2530) รายงานการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับการเกิดมะเร็งปากมดลูกในหญิงอาชีพพิเศษ. กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร.
   
สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข. (2536) บทคัดย่องานวิจัยทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุข พ.ศ. 2530-2536. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข. (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา : ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล. (2532) รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับพฤติกรรมการกินของคนไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สภาการพยาบาล คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ. (2537) การวิจัยทางการพยาบาลในทศวรรษหน้า นโยบายและแนวทาง/ คณะกรรมการวิจัย
ทางการพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล.
กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ.
สภาการพยาบาล คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ. (2535) ประมวลรายงานการวิจัยเรื่องลักษณะการใช้และการจายบุคลากรทางการพยาบาล ในสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษาและสถานประกอบการ. กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล.
สมจิตต์ วิริยานนท์. (2531) รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของแม่บ้านในชุมชนแออัด 2 ชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ตามความจำเป็นพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยามหิดล โรงพยาบาลรามา ธิบดี.

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานเชิงโครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล ระยะที่ 2 : การนำมาตรฐานเชิงโครงสร้าง
ของฝ่ายการพยาบาลไปใช้ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถี.
กรุงเทพฯ : สมาคมฯ.

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. (2532) กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย.
สมใจ ทุนกุล...[และคนอื่น ๆ] (ม.ป.ป) รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการศึกษารายกรณีของนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมใจ วินิจกุล, สมุตรา สิทธิฤทธิ์ และสภาวดี เครือโชติ. (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง ความสามารถและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
กระบวนการวินิจฉัยชุมชน ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
สมบุญ เภาพัฒนา. (2534) การศึกษาติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2530-2532. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์.
สมบุญ เภาพัฒนา. (2528) ประเมินสภาพการดำเนินการผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร). กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์.
สมบูรณ์ พู่มนตรี. (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งในบทบาทที่คาดหวังและบทบาท ที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิติเวช. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา.
สมพร ภูริยานันต์. (2545) เอกสารวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับการแพทย์แผนไทย. เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมศรี ปทุมสูตร, ประยงค์ วิริยะวิทย์ และอาภรณ์ พุกกะมาน. (2525) รายงานการวิจัยเรื่อง จรณะ 15 : ทางเอกแห่งการบรรลุธรรมอย่างพระพุทธเจ้า มีผลจริง พิสูจน์ได้ แม้ในปัจจุบัน . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล.
สาธารณสุข, กระทรวง. (2527) การศึกษาระยะยาวเพื่อประเมินผลหลักสูตรพยาบาล 4 ปี จากนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2524 กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
สาธารณสุข, กระทรวง. (2530) รายงานการวิจัยฉบับสรุป การศึกษาระยะยาวเพื่อประเมินผลหลักสูตรพยาบาล 4 ปี จากนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2524 กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย . กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข.
สายฤดี วรกิจโภคาทร...[และคนอื่น ๆ] (2540) รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยประเมินการให้คำปรึกษาวิธีการวางแผนครอบครัวแบบธรรมชาติ กรณีศึกษาโครงการนำร่อง
จราจรชีวิต จังหวัดสิงห์บุรี ระยะที่ 1.
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท..มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, นารีรัตน์ จิตรมณตนี และถนอมขวัญ ทวีบูรณ์. (2531) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาข้อมูลที่ผู้ป่วยศัลยกรรมได้รับขณะพัก รักษาตัวในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุกัญญา ปริสัญญกุล [และคนอื่นๆ ]. (2544) รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาการพยาบาลผดุงครรภ์ในประเทศไทย. เชียงใหม่ :คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์...[และคนอื่นๆ]. (2545) การศึกษาหารูปแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชากรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของการองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน.
นครราชสีมา : ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
สุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์ , ขนิษฐา นันมบุตร และสุจิตรา สุมนอก. (2545) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการส่งเสริมคุณภาพ กับผลสัมฤทธ์
การบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าระดับบุคคล ด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและและประชากรในหมู่บ้านสาธาณรสุขมูลฐานดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.
นครราชสีมา: ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล...[ และคนอื่นๆ ] (2543) ภาพลักษณ์ของประชาการสูงอายุและระบบสวัสดิการและบริการในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงณ์กรมหาวิทยาลัย.
สุทธิรา ปรีชารัตน์ , ประณีตา พีรานนท์ และเฉลาศรี ทับทิมโต. (2535) รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผดุงครรภ์อนามัย และพยาบาลผดุงครรภ์ระดับต้น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : กองอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สุทธิรา ปรีชารัตน์. (2533) รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมอนามัยทางเพศของวัยรุ่นที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ : กองอนามัยครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข.
สุภาพ ดวงไสว. (2530) รายงานการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและนิสัยในการเรียนหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุภาวดี เครือโชติกุล, สุมิตรา สิทธิฤทธิ์ และสมใจ วินิจกุล. (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการนิเทศ การพยาบาลสูติศาสตร์ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่๔ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
สุภาวดี เครือโชติกุล และสุชาดา รัชชุกูล. (2544) รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่ภาวะตกเลือดทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีจอมพล ป. พิบูลสงคราม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สุรีย์ กาญจนวงศ์...[และคนอื่น ๆ]. (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยในประเด็น การศึกษาภาวะสุขภาพอนามัยและการดูแลตนเอง
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ (พื้นที่ศึกษาในเขตภาคกลาง).
กรุงเทพฯ : กองบริหานงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุรีย์ บุญญานุพงศ์. (2531) รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมือง. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุวดี ศรีเลณวัติ...[และคนอื่น ๆ]. (2525) ความสนใจของเด็กต่อการเล่น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุวลักษณ์ ตั้งประดิษฐ์...[และคนอื่น ๆ] (2536) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกองงาน
วิทยาลัยพยาบาล.
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร . (2533) รายงานการวิจัยเรื่อง สภาวะสุขภาพและความครอบคลุมของการใช้สถานพยาบาล ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. (2532) รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพและผลสำเร็จของการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่บริเวณพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หจก. สหประชาพาณิชย์.
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. (2538) รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สมุนไพรเป็นยาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี . กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวคล้อม.
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. (2537) รายงานการวิจัยเรื่อง ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ของชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข. (2531) บทคัดย่อการศึกษาวิจัยสมุนไพรโครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน. . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทารผ่านศึก.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป) ประมวลสรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักฯ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. (2528) การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพื้นฐานทางการพยาบาลของ กองงานวิทยาลัยพยาบาล. กรงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. (2529) รายงานการวิจัยเรื่อง การทดลองความเหมาะสมของเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528-2529. กรุงเทพฯ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.
สำเภา นภีรงค์ และศรีวรรณา ตันศิริ. (2537) รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจัาหน้าที่
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.
สำเภา นภีรงค์. (2541) รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงของมารดาต่อการเกิดทารกน้ำหนักน้อย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลหนองจอก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหนองจอก.
เสาวภา พฤฒิพร. (2524) รายงานผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความดันโลหิตและชีพจรระหว่างท่านอนกับท่านั่งในผู้ป่วย เนฟโฟรติคซินโดรม. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
โสภิต ธรรมอารี...[และคนอื่น ๆ]. (2527) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของยาสมุนไพรบางชนิดที่ใช้รักษาโรคท้องร่วงและบิดต่อการบีบตัวของลำไส้เล็ก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
   
หอม คลายายนนท์...[และคนอื่นๆ ]. รวมบทคัดย่อ ปริญญานิพนธ์นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ปีการศึกษา 2536-2542. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.
 

อรพรรณ เมฆสุภะ. (2531) เอกสารวิจัยเรื่องสภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในเขตหนองจอก. กรุงเทพฯ : สำนักอนามัย กรุงเพทมหานคร.
อรพินธ์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์. องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ
อรุณวรรณ มหาทัพกฤษ. (2524) รายงานการวิจัยเรื่อง ความวิตกกังวลและความกลัวของผู้ป่วย ก่อนได้รับการผ่าตัดทางศัลยกรรม ทั่วไป. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.].
อัจฉรา สุขารมณ์ , อรพินทร์ ชูชล และทัศนา ทองภักดีน (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัญชัญ ทองทวี...[และคนอื่นๆ]. (2539) รายงานการวิจัยเรื่อง ความพอใจของประชาชนต่อบริการของรัฐในเขตรับผิดชอบ (กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก 9 จังหวัดของเขต 5). เชียงใหม่ : ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต ๕ เชียงใหม่.
อัมพรพรรณ ธีรานุตร...[และคนอื่น ๆ] (2539) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานบางประการกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอาย
ุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น.
ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัมพรพรรณ ธีรานุตร...[และคนอื่น ๆ]. (2539) รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา, สมชาย สีทองอิน และ ศิริพร กัญชนะ. (2545) รายงานการวิจัยเรื่อง การออกอกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลต่อสุขภาพมาราดาและทารก
ประจำปีงบประมาณ 2543-2545.
นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
อุ่นตา นพคุณ . (2535) รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเด็กถูกทอดทิ้ง. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุไร ผั้งประเสริฐศิลป์...[และคนอื่น ๆ] . (2530) รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการกองทุนบัตรสุขภาพของสมาชิกกองทุนที่ปฏิบัติตามขั้นตอน
และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบส่งต่อ กรณีศึกษาที่จังหวัดชุมพร.
นครศรีธรรมราช : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้.
อุษา ชูชาติ...[และคนอื่น ๆ] (2537) รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาและความต้องการสนับสนุนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์. กรุงเทพฯ : [โรงพยาบาลศรีธัญญา].
อำพล จินดาวัฒนะ...[และคนอื่นๆ] (2543) รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า : กรณีโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง. นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก ยุทธรินทร์การพิมพ์ .
อำพล จินดาวัฒนะ...[และคนอื่น ๆ] (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2539 : กรณีศึกษาวิทยาลัย 4 แห่ง. นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
โอกาส ไทยพิสุทธิกุล. (2535) บทคัดย่อทางวิชาการ พ.ศ. 2500-2534. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง.