ประกันคุณภาพ
การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริหาร
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
สำนักการแพทย์
 
 
สภาการพยาบาล
 
สำนักอนามัย
 
กรุงเทพมหานคร
 
เนคเทค
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
การจัดการความรู้
 
 
 
 
 
 
Nursing Informatics
 
 
สาระพันความรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา                                                  การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา


เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 71)

..................................................................................................................................
เรื่อง ประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง
ของสำนักลูกเสือแห่งชาติ

..................................................................................................................................
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำแกนนำนักศึกษาพยาบาล
โครงการวิจัยการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพ
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันตก ณ สวนสยาม
กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 - 6 กันยายน 2552 อาจารย์ - นักศึกษา จำนวน 60 คน

..................................................................................................................................
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ขอร่วมแสดงความยินดีแด่
อาจารย์เนื่องในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

..................................................................................................................................
หุ่นจำลอง "นภาภรณ์โมเดล" เพื่อการเรียนรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
Ventriculostomy พัฒนาโดย อ.นภาภรณ์ กวางทอง วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดผลงานวิชาการ/ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ใน "การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6" ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 มกราคม 2551

...................................................................................................................................
ตารางเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน
สถานีวิทยุกระจายเสียง กรุงเทพมหานคร AM. 87.3 MHz
ในรายการ
"ใส่ใจสุขภาพกับเกื้อการุณย์" ทุกวันเสาร์ เวลา 11.10 -12.00 น.
....................................................................................................................................


   
  31 สิงหาคม2552
สำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา
ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 สิงหาคม 2552
คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการณุย์
ณ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 สิงหาคม2552
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย ์
จัดกิจกรรม BIB CLEANING DAY
เนื่องใจวโรกาศ เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 สิงหาคม 2552
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อองค์กร
โครงการ "บุคลิกภาพนักศึกษา
กับการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่ดี"
"Brand Ambassador Kuakarun
College of Nursing 2009"
ณ ห้องประชุมการุณยสภา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 สิงหาคม 2552
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อองค์กร
โครงการ "บุคลิกภาพนักศึกษา
กับการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่ดี"
"Brand Ambassador Kuakarun
College of Nursing 2009"
ณ ห้องประชุมการุณยสภา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  4 สิงหาคม 2552
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อองค์กร
ณ ห้องประชุมการุณยสภา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  3 สิงหาคม 2552
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อองค์กร
ณ ห้องประชุมการุณยสภา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 กรกฎาคม 2552
โครงการ "ส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษา
กับการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่ดี"
ณ ห้องประชุมการุณยสภา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 

30 มิถุนายน 2552
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ,
คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์

เวลา 9.00-14.00 น.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 มิถุนายน 2552
พิธีมอบหมวก ไหว้ครูและเดินเทียน
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552
ณ ห้องประชุมการุณยสภา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 มิถุนายน 2552
พิธีมอบหมวก ไหว้ครูและเดินเทียน
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552
ณ ห้องประชุมการุณยสภา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 มิถุนายน 2552
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ จัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552
ณ ห้องประชุมการุณยสภา วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 

16-17 พฤษภาคม 2552
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
จัด "โครงการสัมมนาการพัฒนา
บุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข"
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552
การฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ รุ่นที่ 8
(EMS Nursing Course)
ณ ห้อง 501 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

 
 
misเธฒเธขเนƒเธ™
หน่วยงานภายใน
MIS
 
 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก
"วารสารเกื้อการุณย์" 
 
 
 
 
 
 


 
 
กรุณาตั้งหน้าจอ 800*600

ปรับปรุงครั้งล่าสุด
11 กันยายน 2552