มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >สายตรงคณบดี

ยินดีต้อนรับ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

สายตรงคณบดี
รศ.ดร. บุญทิวา สู่วิทย์
เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาเกื้อการุณย์

   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เปิดให้ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของทุกภาควิชา/ฝ่ายของคณะพยาบาลฯ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที

->
Your Chat Plugin code