มีผลลัพธ์

ข้อมูลและสถิติ

940

นักศึกษาปัจจุบัน

220

บุคลากร

 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
 ข่าวสารนักศึกษาป.ตรี
 ข่าวสารนักศึกษาป.โท
 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

ปรัชญา

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ

   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีพันธกิจในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการส้รางเสริมสุขภาพและส่งเสริมคณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย