มีผลลัพธ์

ข้อมูลและสถิติ

892

นักศึกษาปัจจุบัน

213

บุคลากร

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวสารนักศึกษาป.ตรี
   ข่าวสารนักศึกษาป.โท
   ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

พยาบาลเก่ง คุณธรรมเด่น เน้นสุขภาพคนเมือง

ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปรัชญา

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ

   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีพันธกิจในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการส้รางเสริมสุขภาพและส่งเสริมคณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย