มีผลลัพธ์

ข้อมูลและสถิติ

940

นักศึกษาปัจจุบัน

220

บุคลากร

 ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
 ข่าวสารนักศึกษา ป.ตรี
 ข่าวสารนักศึกษา ป.โท
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 9

- ณ ห้อง6305 ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

- ณ ห้อง 6409 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ปรัชญา

การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพคนเมืองภายในปี 2570

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ

   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีพันธกิจในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะสากลและมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการส้รางเสริมสุขภาพและส่งเสริมคณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย

Your Chat Plugin code