มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >การจัดการเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารการจัดการเรื่องร้องเรียน

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาการดำเนินการภายในคณะ ไม่เกิน 30 วัน

ดูรายละเอียด

แบบฟอร์มขอร้องเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อไปกรอกเอกสารให้เรียบร้อย จากนั้นส่งเรื่องร้องเรียนของท่านมาที่ www.kcn.ac.th โทรศัพท์ 02-2416500

ดาวน์โหลดเอกสาร