มีผลลัพธ์

ค่านิยมองค์กร

หน้าหลัก >ค่านิยมองค์กร

   ค่านิยมองค์กร (core values) บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ร่วมกันสร้างค่านิยมขององค์กร โดยการนำคำที่มีความสอดคล้องกับชื่อสถาบัน คือ KARUN นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาค่านิยมร่วม ได้แก่

K

Keenness

เชี่ยวชาญสุขภาพคนเมือง

A

Altruism

มีจิตสาธารณะ

R

Responsibility

มีความรับผิดชอบ

U

Ultimate goal

มุ่งเน้นความสำเร็จ

N

Nurture

มีความเอื้ออาทร

Your Chat Plugin code