มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเพชรแห่งการุณย์ 

และต้นกล้าการุณย์ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 69 ปี 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช