มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ KM

ในโครงการการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม