มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จัดกิจกรรมโครงการ Best Simulation Award ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 69 ปี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม