มีผลลัพธ์

คณะผู้บริหาร

หน้าหลัก >คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุณี เวชประสิทธิ์

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา มุกสิริทิพานัน

รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คณะผู้บริหาร

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตึกคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

02-241-6500 ถึง 9
โทรสาร 02-241-6527
www.kcn.ac.th

จันทร์ – ศุกร์ 9:00 น. – 17:00 น.