มีผลลัพธ์

แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

หน้าหลัก >แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

   ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะฯมุ่งเน้นการพัฒนางานโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ให้มีความก้าวหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดของคณะฯ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทภายนอก ภายใต้กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) สภาการพยาบาล พ.ศ. 2560 – 2564 ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา (วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2020)

   คณะฯ ได้จัดให้มีการพัฒนายุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) พร้อมทั้งศึกษาจากสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่คณะฯ ต้องเผชิญ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะฯ พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำยุทธศาสตร์ของคณะฯ ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ และด้านการทำนุบำรุง ยุทธศาสตร์ใหม่นี้ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ และ 10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้

      

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะพยาบาลฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SI1)

วัตถุประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง (SO1)

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพคนเมือง

กลยุทธ์ที่ 1.1.2-1 บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 1.1.2-2 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพคนเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

วัตถุประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตดีวิถีเมือง (SO2)

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการดำรงชีวิตและมีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย

วัตถุประสงค์ที่ 1.3 ศิษย์เก่ามีความผูกพันและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่อง (SO3)

กลยุทธ์ที่ 1.3.1 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการดูแลสุขภาพคนเมือง (Kuakarun Excellent Center) (SI2)

วัตถุประสงค์ที่ 2.1 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพคนเมืองเป็นที่ยอมรับ (SO4)

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 ดำเนินการวิจัย/นวัตการควบคู่กับ Faculty Practice

วัตถุประสงค์ที่ 2.2 พัฒนาบริการวิชาการที่ตอบสนองปัญหาชุมชนเมืองเพื่อสร้างรายได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรภายนอก (SO5)

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เปิดหลักสูตรอบรมที่ตอบสนองความต้องการและปัญหาของสังคม/ชุมชนเมือง

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology) (SI3)

วัตถุประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ(Excellence Learning Resource Center) (SO6)

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 หนึ่งสาขาหนึ่งองค์ One Department One Scenario

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยกระดับไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น (Enhance High Performance Organization) (SI4)

วัตถุประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยี (SO7)

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 คนสำราญงานสำเร็จ

วัตถุประสงค์ที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development System) (SO8)

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข็มแข็งและทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ที่ 4.3 พัฒนา Performance Management System เพื่อให้บุคลากรอยู่ดีมีสุข ทำดีได้ดี (SO9)

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 การประเมินผลที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน

วัตถุประสงค์ที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของคณะสู่ความเป็นเลิศ (SO10)

กลยุทธ์ที่ 4.4.1 พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

กลยุทธ์ที่ 4.4.2 พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์การรับรองของสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์

กลยุทธ์ที่ 4.4.3 โครงการคณะพยาบาลสีเขียว

กลยุทธ์ที่ 4.4.4 การพัฒนาอาคารสถานที่

Your Chat Plugin code