มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวสารนักศึกษาป.โท

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องปฏิทินการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2563