มีผลลัพธ์

หน้าข่าวทั้งหมด

หน้าหลัก >ข่าวภายในคณะ

ยินดีต้อนรับผู้ตรวจประเมินการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารการุณยสภา
1 2
Your Chat Plugin code