KFN | คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนสมทบทุนสร้าง อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาลและกิจกรรมนักศึกษา อาคารจอดรถคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนสมทบทุนสร้าง

อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาลและกิจกรรมนักศึกษา อาคารจอดรถคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

"ทุกการให้ของคุณ คือผลบุญที่ยิ่งใหญ่"


บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร

ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เงินบริจาค)"

เลขที่บัญชี 027-0-26785-9

ลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า


Add Line ส่งหลักฐานการโอนเงิน

Line ID : 090-8120141