KFN | กำหนดการนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

กำหนดการนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดได้ที่

https://bit.ly/3ePdauN

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

โครงการฟื้นฟูความรู้ ด้านการวิจัยท้างการพยาบาล
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือด้านการวิจัย กับพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปี 2567
Your Chat Plugin code