KFN | รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 2563มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 16 ประจำปีพุทธศักราช 2563

เปิดรับสมัคร ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563

เปิดรับจำนวน 80 คน

ผู้สมัครต้องมีวุฒืไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
สัญาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา วันที่ 25  สิงหาคม 2563
(โปรดอ่านประกาศรับสมัครอย่างละเอียด)

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

กำหนดการปฏิบัติงานวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการปฎิบัติงานและการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและประกวด Best Simulation Award ครั้งที่4
Your Chat Plugin code