KFN | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่น ที่ 4 และเลื่อนระยะเวลาเปิดโครงการมีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการฝึกอบรมหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบั ติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

และประกาศเลื่อนระยะเวลาเปิดโครงการ

จากวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึง 13 พฤษจิกายน 2563
เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง 4 ธันวาคม 2563

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

กำหนดการปฏิบัติงานวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการปฎิบัติงานและการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและประกวด Best Simulation Award ครั้งที่4
Your Chat Plugin code