KFN | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >หน้าข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

1.ทดลองการเข้าระบบและทดลองการสอบ วันที่ 20-22 พ.ค. 2563 เวลา 8.00 - 16.00 น. ห้องที่ 1 ละดับที่ 1-30 ห้องที่ 2 ลำดับที่ 31-60 ห้องที่ 3 ลำดับที่ 61-88

2.สอบข้อเขียน

     - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จำนวน 50 ข้อ วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 9.00 - 9.50 น. ห้องที่ 1 ละดับที่ 1-30 ห้องที่ 2 ลำดับที่ 31-60 ห้องที่ 3 ลำดับที่ 61-88

3.สอบสัมภาษณ์

     - ระเวลา 10-15 นาที/ท่าน วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 - 16.00 น. ห้องที่ 1 ลำดับที่ 1-15 ห้องที่ 2 ลำดับที่ 16-30 ห้องที่ 3 ลำดับที่ 31-45 ห้องที่ 4 ลำดับที่ 46-60 ห้องที่ 5 ลำดับที่ 61-75 ห้องที่ 6 ลำดับที่ 76-88

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

กำหนดการปฏิบัติงานวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการปฎิบัติงานและการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและประกวด Best Simulation Award ครั้งที่4
Your Chat Plugin code